javahermarket

مقدمه - (دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
مقدمه
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦  

تهِیه و نگهدارِی آکوآریوم 

لوازم مورد نِیاز براِی ساختن آکوآریوم

اشخاصِی که علاقه مند به داشتن آکوآریوم هستند می توانند یا ِیک دستگاه آکوآریوم آماده با تمام وسایل آنرا از آکوآریوم فروشِی ها بخرند و ِیا اِینکه خود اقدام به ساختن آن بنماِیند. آکوآریومها یِی را که افراد خودشان می سازند داراِی دو مزِیت بر آکوآریوم هاِی آماده می باشند : ِیکِی اِینکه قِیمت آنها ارزانتر تمام می شود ، دِیگر اِینکه چون ساخت خودشان است ، علاقه بِیشترِی نسبت به آن داشته و لذت بِیشترِی از آن می برند. در مورد خرِیدن دستگاه آکوآریوم آماده نیاز به توضیح نِیست، چون سازنده همه لوازم و دستگاه هاِی اصلِی را روِی آن سوار خواهد کرد . براِی ساختن آکوآریوم ، علاوه بر علاقه ، حوصله ، ظرافت و حداقل بازدِید دقِیق از ِیک دستگاه آکوآریوم کامل ساخته شده توسط افراد اهل فن ، لوازم و دستگاههاِی زِیر مورد نِیاز می باشند (گِیاهان و ماهی ها نِیز که ساکنان اصلِی آکوآریوم خواهند بود جزو لِیست زِیر آورده شده اند ) : 

 

1- شِیشه برِیده شده با ابعاد مورد نظر .

 

2- چسب شِیشه از ِیکِی از انواع موجود در بازار.

 

3- نبشِی فلزِی از جنس استِینلس استِیل ِیا آلومینِیوم

 

4- سرپوش آکوآریوم با توجه به طول و عرض آن با لامپ و سِیم کشِی مخصوص آن.

 

5-  پمپ هوا با لوازم مربوط به آن شامل سنگ هوا، شِیر با والو کم و زِیاد کردن هوا، سه راهِی و شِیلنگ.

 

6- بخارِی ترموستات دار .

 

7- فِیلتر از بهترِین نوع ممکن و موجود در بازار .

 

8- گرماسنج .

 

9- ماسه و سنگرِیزه از انواع دلخواه .

 

10-کاردک مخصوص تمیز کردن شِیشه از خزه .

 

11- توردستِی براِی صِید ماهی ها در مواقع لزوم .

 

12- کاغذ سنجش پ – هاش با تغِیِیرات 5/5 تا 9 .

 

13- دکوراسِیون داخل آکوآریوم با توجه به علاقه افراد .

 

14- گِیاهان آبزِی با توجه به انواع موجود در بازار.

 

15-ماهِی .

 

1- شیشه 

 

 ابتدا باِید ابعاد مورد نظر براِی ساخت آکوآریوم مشخص گردد . بهترِین انواع آکوآریوم آنهای است که بصورت مکعب مستطِیل ساخته می شوند .در آکوآریومهاِی مکعب مستطِیل علاوه بر اِینکه سطح تهوِیه آب زِیاد است ، ماهی ها نِیز فضاِی بِیشترِی از سطح را در اختِیار داشته و تمیز کردن آنها به مراتب آسانتر می باشد .

 

براِی ساخت آکوآریوم هاِی کوچک تا 30 لِیترِی شِیشه 4 میلِیمترِی کافِی است ولِی براِی ساخت آکوآریومهاِی بزرگتر باِید شِیشه 6 میلی مترِی و ِیا بِیشتر تهِیه شود .شِیشه ها باِید با دقت زِیاد برِیده شوند و دقِیقا گونِیا باشند .پس از برِیدن ، لبه شِیشه ها را با سنگ سمباده باِید صاف کرد . 

 

بلندِی آکوآریوم باِید بِین 30 تا 40 سانتِیمتر و عرض آن بهتر است به اندازه بلندِی آن باشد .طول آکوآریوم بستگِی به محل قراردادن آکوآریوم دارد و می تواند بِین 40 تا 100 سانتِیمتر باشد .اِین ابعاد الزامی نیست و می توانند با توجه به نِیاز و علاقه افراد متفاوت باشند .  

 

2- چسب و چسبانِدن شِیشه ها 

 

انواع چسب سِیلیکان در بازار ِیافت می شود .چسب مورد نِیاز براِی ساختن آکوآریوم باِید بِی رنگ و شِیشه اِی باشد .براِی مصرف چسبهاِی معمولِی می توان از پمپهاِی فلزِی مخصوص که به طور استاندارد ساخته شده اند، استفاده کرد .چسباندن شِیشه ها احتِیاج به حوصله و سلِیقه دارد .در هر صورت اگر اولِین آکوآریوم خراب ِیا کج شد ، می توان آن را باز کرده و با تِیغ چسب هاِی روِی آن را بدقت کنده و مجددا اقدام به چسباندن آن کرد .  

 

براِی چسباندن شِیشه ها می توان به دو طرِیق عمل کرد : ِیکِی اِینکه هر دو شِیشه کوچک درست بِین شِیشه هاِی طرفِین و لب به لب قرار گِیرند ، دِیگر اِینکه شِیشه کوچک از ِیک طرف روِی لبه داخلِی شِیشه بزرگ و از طرف دِیگر ، شِیشه بزرگ روِی لبه داخلِی شِیشه کوچک قرار گِیرد .

 

.هنگام چسباندن شِیشه ها، اول دو شِیشه را که قراراست به هم بچسبند، دقِیقاً گونِیا کرده، سپس لاِیه نازکِی از چسب را در محل تماس لبه هاِی مورد نظر رِیخت .چسب حداقل 20 دقِیقه وقت لازم دارد که سفت شود .بنابراِین احتِیاجِی به عجله زِیاد نِیست ولِی باشد گونِیا کردن و چسباندن بِیش از دوتا سه دقِیقه به طول نِیانجامد .دو شِیشه دِیگر را نِیز باِید بطور مجزا و به همین طرِیق چسباند .پس از خشک شدن کامل باِید شِیشه ها را که دوتا دوتا به هم چسبِیده اند ، به ِیکدِیگر چسبانِید .براِی بهتر نگه داشتن شِیشه ها هنگام چسبانِیدن ، می توان از پشت آنها را با نوار چسب کاغذِی بِه یکدِیگر چسباند تا حرکت و تکان خوردن آنها کمتر شود . 

 

طبِیعتا مقدار چسبِی که بِین لبه هاِی دو شِیشه قرار می گِیرد لاِیه بسِیار نازکِی در حد ِیک میلِیمتر خواهد بود .بنابراِین براِی محکم شدن چسبندگِی بِین دو شِیشه ، باِید مقدارِی چسب در گوشه هاِی داخلِی بِین دو شِیشه قرار گِیرد و از پایین به بالا با انگشت صاف گردد .چسب بِین دو شِیشه در گوشه ها پس از خشک شدن باِید داراِی برش عرضِی مثلثِی باشد .اگر کمی چسب روِی شِیشه مالِیده شده است، پس از خشک و محکم شدن چسب می توان آن را با تِیغ تراشِید .شِیشه کف آکوآریوم در هر دو حالت باِید کاملاً زِیر شِیشه هاِی دِیواره هاِی طرفِین قرار گِیرد ، بنابراِین شِیشه کف آکوآریوم باِید دقِیقا به اندازه طول و عرض خارجِی آکوآریوم برِیده شود .  

 

بِیست و چهار ساعت پس از چسباندن شِیشه کف ، می توان آکوآریوم را آب بندِی کرد.اگر آکوآریوم در نقطه اِی چکه می کرد ،باِید آن محل را علامت گذاشته و آب آکوآریوم را تخلِیه کرده و پس از خشک شدن کامل محل چکه را با چسب پوشانِید .گاهِی ممکن است چکه کردن به صورت تراوش بسِیار جزیی باشد که در اِین حالت می توان از مصرف چسب اضافِی خوددارِی کرد زِیرا اِین تراوش چند روز پس از آب بندِی آکوآریوم از بِین خواهد رفت .

 

3- نبشِی فلزِی :

 

 براِی آکوآریوم هاِی بزرگتر باِید با نبشِی استحکام آکوآریوم را بِیشتر کرد .می توان نبشِی فلزِی را از جنس استِینلس استِیل و ِیا آلومینِیوم از بازار خرِید پهناِی هر طرف نبشِی باِید 15 تا 20 میلِیمتر باشد .

 

نبشِی ها را می توان با چسب سِیلِیکان چسباند .

 

در آکوآریوم هاِی کوچکتر براِی زِیباتر شدن آنها ، می توان از نوار چسبهاِی مخصوص که به رنگ استِینلس استِیل است ، استفاده نمود .برخِی نوارهاِی کاغذِی ِیا پلاستِیکِی نِیز با طرحهاِی مختلف وجود دارد که اگر مورد پسند افراد باشند، می توانند مورد استفاده قرار گِیرند . 

 

4- سرپوش آکوآریوم

 

 سرپوش که معمولاً از جنس استِینلس استِیل است ممکن است تمام و ِیا قسمتِی از بالاِی آکوآریوم را بپوشاند . می توان سطح آکوآریوم را با شِیشه پوشاند .اگر سرپوش استِینلس استِیل ساخته ِیا تهِیه خواهد شد ، باِید لامپ فلورسنت در داخل آن قرار گِیرد .در صورت به کاربردن سرپوش شِیشه اِی می توان لامپ فلورسنت را در جعبه اِی که روِی اِین درپوش قرار می گِیرد جاگذارِی نمود .هرگز نباِید از سرپوش فلزِی که خاصِیت زنگ زدن دارد استفاده کرد چون باعث از بِین رفتن ماهی ها خواهد شد .

 

5- پمپ هوا بالوازم مربوط به آن:

 

 پمپ هوا دو کار اساسِی را در آکوآریوم انجام می دهد .یکِی تهوِیه آب از طرِیق جرِیان دادن حباب هاِی هوا به داخل آن و دِیگرِی جرِیان دادن آب آکوآریوم به داخل فِیلتر به منظور تمیز کردن آن .پمپ هاِی کوچک معمولِی هوا را از ِیک لوله تخلِیه می کنند ، در صورتِیکه برخِی از پمپهاِی بزرگتر داراِی دو مجراِی خروجِی هوا هستند .

 

 ساختن پمپ هوا نسبتا آسان است و امروزه کمتر کشوری را می توان پِیدا کرد که پمپ هاِی مورد نِیاز خود رانسازد .با توجه به بالا رفتن غِیر منطقِی قِیمت پمپ ها ، در حال حاضر اقدام به ساخت آن ها توسط کارخانه هاِی داخلِی بسِیار ضرورِی می باشد .اکثر پمپ هاِ از طرِیق لرزش ، هوا را به داخل آکوآریوم می فرستند ولِی برخِی پمپها نِیز وجود دارند که دردا خل آنها موتور مخصوص براِی اِین کار وجود دارد که با آب خود آکوآریوم سرد می شود . باید هنگام خرِید پمپ حتما باید اندازه آکوآریوم و ِیا تعداد آکوآریوم ها در نظر گرفته شوند .گاهِی ممکن است با ِیک پمپ قوِی بتوان دو آکوآریوم را تهوِیه نمود و گاهِی نِیز ممکن است ِیک پمپ کوچک براِی تهوِیه ِیک آکوآریوم بزرگ کافِی نباشد .اکثرا در اثر قطع شدن برق ممکن است آب از خلاف مسِیر حرکت هوا وارد پمپ و در نتِیجه باعث سوختن آن شود .بنابراِین باِید حتما پمپ هوا به دِیوار و در پشت آکوآریوم وصل گردد .می توان پمپ را روِی دِیواره پشتِی آکوآریوم جاگذارِی نمود . 

 

سنگ هوا که عمل اصلِی آن رِیز کردن حبابهاِی هوا و در نتِیجه تهوِیه بهتر آب است به اشکال مختلف پِیدا می شود .باید هر چند وقت ِیکبار حتما باِید روِی سنگ هوا پاک شود تا عمل تهویه آسان تر شود.براِی تمیز کردن سنگ هوا ، می توان آنرا بمدت 10 دقِیقه در محلول آب نمک غلِیظ قرار داد و سپس با دمیدن در لوله کوچک متصل به آن جرمهاِیی را که در سوراخ های آن نفوذ کرده است، بیرون آورد.این کار باید با دقت زیاد انجام شود، درغِیر اِین صورت ممکن است باعث شکستن سنگ هوا گردد .اگر ِیک سنگ هوا در داخل آکوآریوم قرار می گیرد ، بهتر است آنرا در وسط آن جاگذارِی کرد .اگر دو عدد سنگ هوا به کار می رود، بهتر است آن ها را در فاصله 3/1 طول آکوآریوم از طرفِین و در خط وسط جاگذارِی نمود تا تهوِیه به بهترِین وجهِی انجام گِیرد . انواع صدف ، چرخ ، قورباغه ، غواص و غِیره که در آکوآریوم به کار می روند فقط جنبه تزیینِی داشته و در تهوِیه آب آکوآریوم اثر چندانِی ندارند .

 

انواع شِیلنگ پلاستِیکِی و تعداد سه راهِی مورد نِیاز بستگِی به اندازه آکوآریوم و تعداد سنگ هوا ، لوازم تهوِیه تزیینِی و فِیلتر دارد، بنابراِین پس از تصمیم گِیرِی درباره ابعاد آکوآریوم و لوازم داخل آن می توان مقدار و تعداد آن ها را مشخص نمود.

 

پمپ شارژی

 

با توجه به اینکه هوادهی جزو مباحث مهم نگهداری ماهیان زینتی است و قطع برق و متعاقب آن قطع پمپ هوا باعث بروز مشکلات می شود لذا پمپ های شارژی تا حد زیادی این مشکلات را برطرف کرده است .این پمپ ها در زمان قطع برق به صورت اتوماتیک وارد مدار شده وتولید هوا می کنند و در هنگام وصل شدن مجدد برق شارژ می شوند مدت زمان کارکرد درحالت کم 72 ساعت و در حالت زیاد 36 ساعت است. از این وسیله برای حملونقل ماهی در مسافت های طولانی هم می توان استفاده کرد.

 

دستگاه یو وی

 

یکی از دستگاههای مورد استفاده در آکواریوم دستگاه یووی می باشد
این دستگاه با تولید اشعه یووی باعث از بین رفتن باکتریهای مضر می شود همانطور که در شکل پیداست دارای یک ورودی آب و یک خروجی است و یک مخزن تقریبا کوچک که داخل آن لامپ فرابنفش روشن است برای ورودی آب به این دستگاه باید از یک واتر پمپ استفاده کرد بدین معنی که خروجی آب واتر پمپ یا همان پاور هد را به ورودی دستگاه وصل می کنید و خروجی ان را مجددا به داخل تانک برمی گردانید . البته برای کسانی که از فیلتر اکسترنال استفاده می کنند بهتر این است که خروجی فیلتر را به ورودی دستگاه یووی متصل کنند .سازنده ادعا میکند با توجه به حجم تانک و وات دستگاه و مدت زمان درست استفاده
7/99
درصد باکتری باسیلوس و 95/99 در صد استافیلوکوکوس و 92 /99 درصد فیتو پاتوژنها و 30/99 درصد جلبکها کشته می شوند .
روی جعبه اون نوشته شده که از بین برنده باکتریهای مضر؟اما حرفی از کشته شدن باکتریهای مفید نکرده است که به نظر بنده این باکتریها را هم مورد حمله قرار خواهد داد و نمی تواند بین مضر و مفید تفاوتی قائل شود در هر صورت برای آکواریوم های آب شور توصیه بیشتری جهت استفاده می کنند ولی در آب شیرین هم می شود استفاده کرد به شرطی که مدت زمان استفاده از آن رعایت شود . به ادعای سازنده لامپ اون برای مدت 3000 ساعت کار می کند
فرمولی که داده است به قرار زیر است برای آکواریوم 100 لیتری مشروط بر اینکه واتر پمپ 100 لیتر در ساعت باشد در هر مرتبه استفاده از دستگاه مدت 3 ساعت است.

 

6.بخارِی ترموستات دار

 

از آنجا که ماهی ها تزیینِی اکثرا جزو ماهی ها مناطق گرم و استوایی هستند ، براِی نگهدارِی آنها باید درجه حرارت آب در طول سال تقرِیبا ِیکنواخت و گرم باشد .اگر چه ممکن است ماهی براِی زندگِی معمولِی و دوران تخم رِیزِی خود احتِیاج به درجه حرارت خاصِی داشته باشد ، با وجود اِین به طور کلِی می توان گفت که آب آکوآریوم ماهی های تزیینِی استوایی باید بِین 23 تا 26 درجه سانتِیگراد باشد .در بِیشتر نقاط کشورکه درجه حرارت در بِیشتر فصول سال ممکن است از اِین میزان کمتر باشد ، حتما باید آکوآریوم ها به بخارِی ترموستات دار مجهز باشند .در مناطق جنوبِی کشور ممکن است ِیا نِیازِی به بخارِی نباشد و ِیا اِینکه لزوم براِی بکار بردن آن بسِیار کوتاه باشد . 

 

بخارِیها به طور کلِی از ِیک لوله شِیشه اِی پِیرکس ( نشکن ) درست شده اند که در داخل آنها ِیک لوله از جنس چِینِی قرار دارد که روِی آن سِیم پِیچ بخارِی پِیچِیده شده است .در قسمت بالاِی لوله شِیشه اِی و کمی دورتر از سِیم پِیچ بخارِی ، دستگاه ترموستات قرار دارد که می توان با تنظِیم آن درجه حرارت آب آکوآریوم را کم و زِیاد کرد.بِیشتر بخارِی هاِی موجود در بازار از نوع اول می باشند .

 

شکل 7 ساختمان داخلِی بخارِیهاِی معمولِی را نشان می دهد .از نظر اندازه و قدرت گرم کردن ، بخارِی ها متنوع بوده و براِی اندازه هاِی مختلف آکوآریوم و تعداد ماهی ها قابل نگهدارِی در آن نِیز تعداد و قدرت لامپهاِی مورد نِیاز را در مناطقِی از کشور که داراِی آب و هواِی سرد می باشند نشان می دهد : البته ارقام داده شده فوق براِی شرایط میانگِین اتاقها می باشند .اگر محل قرار گرفتن آکوآریوم در جاِی سرد و بادگِیر اتاق باشد بخارِی قوِیتر و اگر در جاِی تارِیک اتاق باشد لامپ قوِیتر مورد نِیاز خواهد بود .

 

 

حجم آکوآریوم

 

قدرت بخارِی به

 

قدرت لامپها به

 

تعداد ماهی ها استوایی

 

به لِیتر

 

وات

 

وات (و تعداد آنها)

 

قابل نگهدارِی

 

40

 

75تا 100

 

25×1

 

18

 

60

 

125 تا 150

 

25×2

 

24

 

80

 

125×2

 

25×3

 

36

 

100

 

150×2

 

25×4

 

50

 

 

عزیزان لطف کنید ونظرات خود را بنویسید