javahermarket

نکته های ساده اما حیاتی (4) - (دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
نکته های ساده اما حیاتی (4)
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧  

 سلام

نکته های ساده اما حیاتی (4):

در تکثِیر ماهی ها تزیینِی تغذیه نوزادها بزرگترِین و مهمترِین رل را بازِی می کند .اکثرا دِیده می شود که تکثِیر برخِی انواع ماهی ها با موفقِیت انجام می شود ولِی سه چهار روز پس از تکثِیر تمام ِیا قسمت عمده اِی از بچه ماهی ها خواهند مرد .تخم ماهی ها مانند تخم مرغ داراِی زرده بزرگِی است که فقط قسمت بسِیار کمی از آن صرف رشد و نمو جنِینِ شده و قسمت عمده آن پس از تولد ، به صورت توده اِی بنام کِیسه زرده زِیر شکم نوزاد چسبِیده است .در چند روز اول بسته به نوع ماهِی و درجه حرارت، نوزاد احتِیاجِی به غذا نداشته و تمام نِیاز خود را از مواد غذایی کِیسه زرده می گِیرد.همین که دو سوم کِیسه زرده جذب شد ، مرحله تغذِیه مختلط شروع می شود که در آن ماهِی براِی رشد و نمو خود ، هم از غذاِی موجود در آب و هم از مانده ذخِیره کِیسه زرده استفاده می کند .پس از جذب شدن کامل مواد غذایی کِیسه زرده ، تمام نِیاز غذایی نوزاد باید از بِیرون ِیعنی محِیط اطراف او تامین گردد .شروع تغذِیه مختلط بحرانِی ترِین مرحله در تکثِیر و پرورش ماهی ها است .اگر در اِین چند روز به نوزادها غذاِی خوب ، مناسب و کافِی داده شود ماهی ها بخوبِی رشد و نمو کرده و مقاومت آنها در برابر کم غذایی و بِیمارِیهاِی بعدِی زِیاد خواهد شد .بسته بندِی ماهِی و اندازه نوزاد ، نوع غذایی که باید داده شود متفاوت است .براِی مثال نوزاد سِیکلِیدها اکثرا درشت هستند و تغذِیه مختلط آنها را می توان با دافنِی هاِی بسِیار رِیز شروع کرد ، در صورتِیکه در ماهی هایی که نوزادهاِی آنها کوچک است تغذِیه با دافنِی هاِی رِیز را باید ، ِیکِی دو هفته پس از تولدشان شروع نمود .بهترِین غذا براِی نوزاد ماهی ها هنگام شروع تغذِیه مختلط انواع فِیتوپلانکتنها و انفوزوئرها می باشند .پلانکتن ها را می توان از استخرها ِیا آبگِیرهایی که رنگ آب آنها سبز شده و فاقد آلودگِی می باشند تامین نمود .براِی اِین منظور می توان ِیک ِیا دو سطل آب سبز رنگ از ِیکِی از منابع فوق برداشت کرده و روزِی 3 تا 5 بار هر دفعه دو تا سه لِیوان از آن داخل آکوآریوم رِیخت .قبل از هر وعده تغذِیه آنها با فِیتوپلانکتن ها ِمی توان بتعداد لِیوانهایی که به آنها آب سبز داده می شود ، از آب آکوآریوم برداشت نمود تا جاِی کافِی براِی رِیختن آب سبز وجود داشته باشد .همزمان با تکثِیر ماهی ها باید اقدام به کشت انفوزوئرها نمود .هنگام تغذِیه باید به طور متناوب آنها را با آب محتوِی انفوزوئرها و آب سبز غذا داد.در صورت عدم امکان تولِید انفوزوئرها و تهِیه آب سبز ، تغذِیه اولِیه نوزادها را می توان با زرده تخم مرغ انجام داد .براِی اِین منظور باید تخم مرغ را به خوبِی پخت تا زرده آن کاملا سفت شود .پس از آن باید زرده جدا شده و در ِیخچال قرار گِیرد .تعدادِی دستمال 15 × 15 سانتِیمتر از تنذِیب ( تنظِیف) ِیا پارچه هاِی مشابه آن درست کرده و در هر بار تغذِیه مقدارِی از زرده تخم مرغ به درشتِی ِیک نخود ِیا کوچکتر ( بسته به تراکم نوزادها ) را داخل دستمال گذاشته و چهار گوشه آنرا بالا آورد .پس ازخرد کردن زرده با انگشتها ، با فرو بردن دستمال در نقاط مختلف سطح آکوآریوم و بخصوص در محل تراکم نوزادها ، ذرات زرده در داخل آب پخش می شوند .مدت زمان فروبردن دستمال محتوِی زرده در آب در هربار نباِید از 3 ثانِیه بِیشتر باشد .باید حداکثر کوشش براِی جلوگِیرِی از آلوده شدن آب آکوآریوم از طرِیق مصرف زرده تخم مرغ زِیادِی باید بعمل آِید .آلوده شدن آب ممکن است باعث مرگ و میر نوزادها گردد .تغذِیه با زرده تخم مرغ را می توان سه ِیا چهار روز ادامه داد .اگر انفوزوئرها ، آب سبز و زرده تخم مرغ بطور ِیک در میان به نوزادها داده شود ارزش بهترِی خواهند داشت .

غذاِی زنده باید موقعِی به نوزادها داده شود که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند .بدِیهِی است اگر دافنِی ِیا سِیکلوپس به آنها داده می شود باید رِیزترِین آنها با الک جدا شده و در هر بار تغذِیه باندازه لازم و کافِی به آنها داده شود .در صورت عدم امکان تهِیه غذاِی زنده ، پس از اِینکه نوزادها قادر به خوردن غذاهاِی آماده خرده شده گردِیدند ، می توان آنها را با دو ِیا سه نوع از اِین غذاها بطور متناوب تغذیه نمود.

.در پناه حق باشید