نکته های ساده اما حیاتی

نکته های ساده اما حیاتی

 

 

 

 آب براِی ماهِی زادگاه ، پرورشگاه ، تفرِیحگاه ، آموزشگاه و گاهِی قبرستان است .حال اگر تعدادِی ماهِی را در مخزن کوچک و محدودِی زندانِی کرده اِیم ، باید شرایط بسِیار خوبِی براِی آنها اِیجاد نماییم تا هم آنها زندگِی بهترِی داشته باشند و هم ما از مشاهده آنها لذت بِیشترِی ببرِیم.برخِی از اختصاصات آب آکوآریوم ها به شرح زِیر است :

 

1.اکسِیژن:

 

اکسِیژن گازِی است که سوخت اصلِی بدن هر موجود زنده را تامین می کند .هرچه آب گرمتر شود قدرت نگهدارِی اکسِیژن محلول در آن کمتر خواهد شد .بنابراِین می توان نتِیجه گرفت که ماهی ها آب سرد احتِیاج به اکسِیژن محلول در آب بِیشترِی در مقاِیسه با ماهی ها آبهاِی گرم من جمله ماهی ها آکوآریومی دارند .بنابراِین نگهدارِی اِین ماهی ها در آکوآریوم بمراتب آسانتر از نگهدارِی ماهی ها آب سرد می باشد .هرچه سطح آب آکوآریوم بِیشتر باشد ، جذب اکسِیژن هوا بِیشتر خواهد بود .بنابراِین آکوآریومهایی که به شکل مکعب مستطِیل ساخته می شوند به مراتب بهتر از آکوآریومهاِی استوانه اِی و کروِی هستند .

 

اولِین نشان کمبود اکسِیژن محلول در آب جمع شدن ماهی ها در سطح آب می باشد .در اِین هنگام باید بلافاصله نسبت به تهوِیه آب اقدام شود .اگر بدلایلِی پمپ هوا خراب شده و درست کردن آن ممکن است ِیکِی دو ساعت بطول انجامد ، باید با ِیک لِیوان چندِین بار آب از آکوآریوم برداشته و از فاصله 30 سانتِی مترِی بداخل آکوآریوم رِیخت تا هواِی کافِی در آب حل گردد .تا آماده شدن پمپ باید هر ساعت دو سه بار اِین کار انجام شود .در مواقع قطع برق نِیز در صورت لزوم باید بهمین ترتِیب عمل کرد .اگرچه تهوِیه آب براِی ماهی ها لازم و ضرورِی است ، با وجود اِین اگر آب بِیش از حد لزوم تهوِیه شود حباب هاِی رِیز هوا که روِی جدار آکوآریوم و گِیاهان داخل آن بوجود می آید ممکن شود باعث اِیجاد بِیمارِی در ماهی ها بنام بِیمارِی «حباب هوا» شود که اکثرا باعث مرگ و میر آنها می شود .بنابراِین از تهوِیه بِیش از حد آب باید خوددارِی گردد .

 

2.درجه حرارت:

 

گرما به طور میانگِین حدود 25 درجه سانتِیگراد است ولِی برخِی از ماهی ها درجات حرارت بِیشترِی لازم دارند .برخِی از ماهی ها براِی زندگِی عادِی به حرارت 25 درجه و براِی تخم رِیزِی به حرارت 28 تا 32 درجه سانتِیگراد احتِیاج دارند .(به تجربه منگرمای اپتیمم28تادرجه می باشد.30)

 

 هرگز نباِید درجه حرارت آب بطور ناگهانِی کم یا زِیاد شود .هنگام تمیز کردن کلی آکوآریوم(3الی 4ماه یکبار) ابتدا باید در ظرفِی، آب هم درجه آکوآریوم درست شود و ماهی ها در آن قرار گِیرند .پس از تمیز کردن آکوآریوم ماهی ها با همان آبِی که قبلا تهِیه شده است باید در آکوآریوم رِیخته شوند .اگر احتِیاج به آب بِیشترِی در داخل آکوآریوم است باید مازاد آب به تدرِیج به آکوآریوم اضافه شود تا از تغِیِیر ناگهانِی درجه حرارت جلوگِیرِی به عمل آید.تغِیِیرات غِیر ناگهانِی درجه حرارت ، اثرات چندان سویی در مقاِیسه با تغِیِیرات ناگهانِی ندارند .براِی مثال هنگام قطع شدن برق براِی مدت چند ساعت ، درجه حرارت آکوآریوم بتدرِیج کم می شود و ممکن است گاهِی 5 ِیا 6 درجه سانتِیگراد هم کاهش ِیابد. همواره باید توجه داشت که هرچه درجه حرارت آب بالاتر رود ، به همان نسبت از تراکم اکسِیژن محلول درآب کاسته خواهد شد .بنابراِین با افزاِیش درجه حرارت ، باید شدت تهوِیه آب افزوده گردد تا تعادل برقرار شود .

 

3.گاز کربنِیک:

 

ماهی ها نِیز در بازدم خود گاز کربنِیک حاصله از سوخت و ساز بدن را به آب پس می دهند. گازکربنِیک از گازهاِی سمی است که حتما باید از آب گرفته شود .قسمتِی از آ ن، هنگام گرفتن اکسِیژن خود به خود از آب بِیرون می رود ولِی قسمتِی دِیگر آب به صورت محلول باقِی می ماند .هرچه درجه حرارت آب بِیشتر باشد ، به علت کمتر شدن قدرت جذب اکسِیژن هوا ، بهمان نسبت قدرت دفع گاز کربنِیک موجود در آن نِیز کمتر می شود .گِیاهان سبز در مقابل نور خورشِید ، ِیا نور لامپ الکترِیکِی ، گاز کربنِیک را گرفته و صرف ماده سازِی می کنند .بنابراِین همواره باید بوسِیله گِیاهان سبز بِین جذب اکسِیژن و دفع گازکربنِیک تعادلی بوجود آِید .هنگام شب و در مواقعِی که نور بداخل آکوآریوم نمی تابد ، گازکربنِیک محلول در آب افزاِیش می یابد .در اِینگونه مواقع باید از طرِیق تهوِیه خوب به از بِین بردن گازکربنِیک اقدام گردد .

 

4.پ - هاش آب :

 

درجه اسِیدِی و قلِیایی آب را پ - هاش می گوِیند .مواد اسِیدِی و قلِیایی داخل آب سعِی می کنند ِیکدِیگر را خنثِی نماِیند .بنابراِین اگر میزان مواد اسِیدِی داخل آب بِیشتر از قلِیا ها باشد آب اسِیدِی و برعکس قلِیایی می باشد. برای مرتفع شدن این مشکل تعویض هفتگی آب به میزان یک دهم حجم کل آکواریوم و هراز چند گاهی مقدار کمی نمک به آب اضافه کنید.گِیاهان داخل آکوآریوم کلا احتِیاج به پ – هاش کمی قلِیایی دارند و اگر پ – هاش آن اسِیدِی شود ، کم کم از بِین خواهند رفت .

 

 5.تنظیم Dh آب اکواریم

 

سختی آب یا همون dh میزان غلظت کلسیم و منیزیم محلول در آب را درجه سختی آب میگویند عنصر هایی که نام بردم به صورت نمک های منیزیم و کلسیم در آب وجود دارند . سر و کار داشتن با موضوع فوق برای کسانی که قصد تکثیر یا از ماهیانی نگهداری میکنند که به سختی آب حساسیت دارند بیشتر اهمیت پیدا می کند . واحد های اندازه گیریدر این ارتباط موجود است و دستگاههای که می توان بواسطه اون سختی آب را بدست آورد.
یکی از بهترین روشها برای پایین آوردن سختی آب, نگه داری آب به مدت حداقل 10روز(تجربه خودم)ویا استفاده از رزین است اینماده را در درون لوله ای می ریزند و آب را با سرعت کم از آن عبور می دهند و به اینواسطه سختی آب را تقریبا به صفر می رسانند .

 

6.گازها و مواد سمی دِیگر :

 

برخِی از گازها و مواد سمی بوسِیله خود ماهی ها به آب رِیخته می شوند .براِی مثال ادرار ماهِی در آب تولِید آمونِیوم (  (   NH3می کند که از مواد بسِیار سمی است. پس باید در اِیجاد تعادل بِین حجم آب ، تعداد ماهِی و میزان گِیاه موجود در آب اقدام کرد .

 

7.مواد معلق در آب و کدر شدن رنگ آب

 

آب آکوآریوم حتماً باید همواره تمیز و روشن باشد .اگر غذا بِیش از حد لازم به ماهی ها داده شود مازاد آن در اثر فعل انفعالات باکترِیها تجزِیه شده و باعث کدرشدن آب می شود.بعلاوه ذرات غذا ممکن است به طور معلق در آب قرار گِیرند .کدربودن آب به طور کلِی ممکن است در اثر وجود مواد آلِی جذب نشده در آب و ِیا وجود فِیتو پلانکتنها باشد.اگر آب آکوآریوم همیشه باِین صورت است و پس از تعوِیض قسمتِی از آب ِیا تمام آن باز هم رنگ آب کدر می شود ، حتما باید مقدار گِیاهان داخل آکوآریوم را افزاِیش داد .در آکوآریومهاِی تازه حتِی با بودن مقدار کافِی گِیاه ، بازهم ممکن است رنگ آب کدر شود.علت اصلِی اِین است که هنوز گِیاهان به اوضاع آکوآریوم عادت نکرده اند .براِی اِین منظور حتماً باید ماهی ها ِیک هفته پس از قرار دادن گِیاهان ، به داخل آکوآریوم رِیخته شوند .

 

8.آب مناسب براِی مصرف در آکوآریوم

 

آب لوله کشِی شهرها براِی آکوآریومها بسِیار مناسب می باشد به شرطِی که پ – هاش آن در حد خنثِی و کلر موجود در آن بخوبِی گرفته شود .براِی گرفتن کلر ، می توان آب را قبل از رِیختن در آکوآریوم 48 ساعت در حرارت معمولِی اتاق و ِیا 24 ساعت در حرارت بالاتر نگهدارِی نمود.آب چاه به علت سختِی زِیاد آن کمتر مورد توجه است .بکار بردن آب مقطر در آکوآریوم عملِی است به شرطِی که قبل از رِیختن در آکوآریوم ، به ازای هر چهار لِیتر آب ِیک قاشق چاِیخورِی نمک

 

( تهِیه شده از سنگ نمک ) به آن اضافه شود .

 

زمان خرید ماهی نکات زیر را باید انجام دهید که از تلفات ماهیجلوگیری کنید.

 

1.در صورت وجودروشنایی در اکواریوم آن را خاموش کنید(جلوگیری از شک به ماهی)

 

2.هم دما کردن : پلاستیک حاوی ماهی رامستقیما برای 5 دقیقه در داخل اب بگذارید ودر پلاستیک را باز کرده و مقداری از اب اکواریوم  به همانمقدار داخل پلاستیک را داخل پلاستیک بریزید به مدت 5 دقیقه ودر پلاستیک را در اب فرو کرده تا خود ماهی ها وارد اب آکواریوم شوند.

 

3.هیچگاه پمپ را برای مدت طولانی خاموش نکنید (مخصوصا در زمستان) چونباعث بالا رفتن درجه حرارت و نیز کمبود اکسیژن در آب شده و در نتیجه ماهیها دچارخفگی می شوند.
4.آب آکواریوم (اگر از سطح شن یا لولهفیلتر کف باشد بهتر است)

 

5.برای جلوگیری از شکستگی احتمالی یونولیت استفاده کنید .

49.gifبرای سلامتی خودتون و خانوادتون جمیعآ نظربدین22.gif01.gif04.gif21.gif49.gif49.gif

/ 13 نظر / 85 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارش

خیلی اطلاعات مفیدی بود ج.ن ماهی هامو نجات دادی این اطلاعات کافیه دیگه؟

ارش

خیلی اطلاعات مفیدی بود ج.ن ماهی هامو نجات دادی این اطلاعات کافیه دیگه؟

بابک

it was comprehensive but not thorough

بهزاد

واقعا مطالب بسیار مفیذی هستند خوش به حال شما که اینقدر اطلاعات دارین و ممنو ن از وقتی که میزارین همیشه موفق باشین بهزاد فیضی از تبریز

بهزاد

واقعا مطالب بسیار مفیذی هستند خوش به حال شما که اینقدر اطلاعات دارین و ممنو ن از وقتی که میزارین همیشه موفق باشین بهزاد فیضی از تبریز

ناصر

آقا ممنون از سایت پر محتوات پیروز و موفق باشی

رضا

باسلاموخسته نباشید بسیار مفید بود

شهرام

سلام استفاده کردم امیدوارم این مطالب متداوم و همیشگی باشه موفق باشید