وسایل آکواریوم

7. فِیلتر

 

آب آکوآریوم مثل هر آبی که در آن موجودات زنده گِیاهِی و جانورِی وجود دارد کم کم تِیره و کدر شده و حالت شفافِیت خود را از دست می دهد .از آنجا که تعوِیض دائمی آب کارِی مشکل بوده و باعث ناراحت شدن ماهی ها و گِیاهان داخل آکوآریوم می شود ، باید با به کار بردن فِیلتر ، مرتبا مواد زائد و معلق داخل آب گرفته شود تا آب آکوآریوم همیشه صاف و شفاف باقِیمانده و محِیط آن براِی زندگِی ماهی ها مناسب و همچنِین لذت دِیدن ماهی ها همیشگِی شود .در غِیر اِینصورت علاوه بر اِینکه محِیط ماهی ها نامساعد خودهد شد ، تنها در مواقعِی می توان آنها را دِید که پوزه خود را بر روِی شِیشه آکوآریوم می زنند. 

 

به طور کلِی 3 نوع فِیلتر براِی تمیز کردن آب آکوآریوم وجود دارد که عبارتند از :

 

1- فِیلترهایِیکه زِیر ماسه کف آکوآریوم قرار می گِیرند .

 

2- فِیلترهایِیکه در داخل آکوآریوم قرار می گِیرند .

 

3- فِیلترهایِیکه خارج از آکوآریوم قرار می گِیرند . 

 

فِیلتر نوع اول که در زِیر ماسه کف آکوآریوم جاگذارِی می شود .با اشکال مختلف ساخته می شود و بِیشتر براِی مصرف توسط اشخاص تازه کار مناسب می باشد .اِین فِیلترها فقط می تواند ذرات معلق در آب را گرفته و در خود نگهدارند .بنابراِین هر چند وقت ِیکبار از طرِیق پمپ کردن آب از خلاف مسِیر جذب ذرات معلق ، می توان فِیلتر را تمیز نمود .اِین فِیلتر به شکل مستطِیل و ِیا مثلثِی ساخته می شوند و می توان آنها را در هر نوع و اندازه از آکوآریومها جاِیگِزِین نمود .بدِیهِی است براِی آکوآریومهاِی بزرگتر، باید حداقل 2 فِیلتر از اِین نوع بکار برد .براِی راه انداختن آنها کافِی است که پس از جاگذارِی و رِیختن ماسه بر روِی آنها ، فِیلترها به پمپ هوا وصل شوند .جرِیان هوا و اِیجاد خلاء باعث عبور دائمی آب از داخل فِیلتر و در نتِیجه از دست دادن ذرات معلق در آن خواهد شد. 

 

نوع فِیلتر داخلِی که به اشکال مختلف ساخته می شود معمولا از ِیک جعبه پلاستِیکِی شفاف درست شده است که در داخل آن زغال حِیوانِی رِیخته می شود و روِی آن لاِیه هاِیی از پشم شِیشه و ِیا الِیاف داکرون قرارمی گِیرد .اِین فِیلتر ها معمولا در گوشه اِی از آکوآریوم جاگذارِی می گردند .پس از وصل شدن فِیلتر به پمپ هوا ، در اثر جرِیان هوا و اِیجاد خلاء ، آب به طور دائم از بالا وارد فِیلتر شده و ابتدا ذرات درشت معلق در آن توسط پشم شِیشه ِیا الِیاف داکرونِی گرفته می شود .ذرات رِیز و قسمتِی از مواد شِیمیایی موجود در آن مانند آمونِیوم به وسِیله زغال حِیوانِی گرفته و ِیا تبدِیل خواهد شد.زغال حِیوانِی تا حدودی داراِی ساختمانِی مشابه سنگ پاست که در آن حفره ها و خلل و فرج زِیادِی وجود دارد و باعث زِیاد شدن سطح تبادلات آن می شود .در داخل سوراخ ها و حفره ها آن انواع باکترِیها بخصوص باکتری های که باعث تبدِیل وتغِیِیر مواد ازته مضر به مواد بِی ضرر و نافع می شود قرار دارند .بدون شک زغال حِیوانِی که تازه در فِیلتر رِیخته شده است بِیشتر اثر مکانِیکِی در گرفتن مواد ِریز معلق در آب داشته ولِی پس از رشد و نمو باکترِیها ، اثرات شِیمی اِیِی نِیز خواهد داشت. 

 

بدیهی است پس از مدتِی در اثر پر شدن حفره های رِیز دانه هاِی زغال ، کم کم قدرت فِیلتر کردن آن از بِین خواهد رفت .بنابراِین هر چند وقت ِیکبار باید زغال را تعوِیض کرد .زمان لازم براِی تعوِیض زغال بستگِی کامل به حجم آب ، نحوه تغذِیه ماهی ها و نِیز ضخامت پشم شِیشه و میزان تمیزِی آن دارد .هر چه روش تغذِیه صحِیح تر بوده و کمتر مواد غذایی اضافِی وارد آب شود، عمر مفِید زغال حِیوانِی بِیشتر خواهد بود .بلافاصله پس از اِینکه پشم شِیشه روِی زغال حِیوانِی کثِیف شد، باید آن را عوض کرد .در آکوآریومهایی که تغذِیه به روش صحِیح انجام می شود و هر 30 تا 45 روزِیکبار پشم شِیشه فِیلتر آن عوض می شود ، می توان هر 4 تا 6 ماه ِیکبار زغال را عوض نمود .اگر به دلِیلِی زغال حِیوانِی آماده در بازار پِیدا نمی شود ، می توان استخوان را خورد کرده و تا حد امکان سوزاند ، بطورِی که پس از سوخته شده ، خرد کردن آن آسان باشد .پس از آن باید زغالهاِی حاصله را بخوبِی شسته و خشک نمود .البته اِین زغال بهِیچوجه با زغال حِیوانِی که به وسِیله کارخانه سازنده تولِید می شود از نظر ارزش برابر نِیست ولِی در هر صورت تا حدودِی قابل بهره بردارِی خواهد بود .

 

فِیلترهاِی خارجِی از نظر ساختمانِی شباهت به فِیلترهاِی داخلِی دارند، با اِین تفاوت که در خارج از آکوآریوم ، و معمولا به طور آوِیزان بر روِی دِیواره شِیشه اِی پشت ِیا کنارِی آن نصب می گردند .مواد داخلِی و نِیز روش فِیلتر کردن آن ها کاملا مشابه فِیلترهاِی داخلِی می باشد .

 

 فیلتر اسفنجی: یک پمپ وسنگ هوا برای کشیدن آب از میان یک اسفنج لوله ا ی استفاده می شود که به طور مکانیکیمواد معلق را از آب خارج کرده، ضمنا یک سطح وسیعی را برای رشد باکتری ها فراهم میسازد.
فواید:.جریان آب آرام برای مخازنی که ماهیان جوان یا مریض دارندایده آل است .

 

ارزان تمام می شود.
معایب:
.1
در مخازن بزرگ کارآییندارد.
نگهداری: هر ۳-۲ هفته یک بار اسفنج را درآورده وبا آب کهنه آکواریوم، مواد زائد آن را تمیز نمایید.
فیلتر زیرشنی:صفحات سوراخ دار زیر(۵- ۸Cm) شن قرار داده می شوند.
آب از میان شنها عبور کرده و نیروی ایجاد شده توسط پمپ هوا آب را از طریق یک لوله بالا برندهبرمی گرداند.شن مانند یک فیلتر بیولوژیکی و مکانیکی عمل کرده و یک سطح وسیعی رابرای حرکت میکروارگانیزم های نیتریفیکانت مهیا می کند.
مزایا: ایجاد سطحوسیع برای فعالیت بیولوژیکی. ارزان می باشد.
معایب
-
صفحات فیلتر دراثر فعالیت کند و کاو برخی گونه ها مانند ماهیان طلا ئی وسیچلایدها از زیر شن در میآیند.
باقی  مانده مواد از مخزن خارج نشده و در اثر فعالیت ماهیان در آکواریومپخش می شود.
ممکن  است روی رشد گیاهان اثرات نامطلوب داشته باشد.
نگهداری: جمع آوری مواد زائد از شن ها توسط یک پاک کننده شن انجام می شود.
آن وسیله ایاست که برخی اوقات برای جمع آوری مواد زائد از طریق سیفون کردن از میان لوله بالابرنده از زیرصفحات فیلتر توصیه می شود.
فیلتر قدرتی: آباز میان یک استوانه پرشده از انواع مختلف محیط فیلتری توسط یک پمپ الکتریکی عبور مینماید . بسته به طراحی دستگاه فیلتر ممکن است در داخل یا خارج قرار داده شود. محیطفیلتری داخل استوانه طوری قرار داده می شود که آب عبوری ابتدا مورد فیلتر مکانیکیسپس فیلتر بیولوژیکی و در نهایت فیلتر شیمیایی قرار گیرد. (مانند کربن فعال یازئولیت(
مزایا:

 

 پر قدرت و مؤثر
-
نگهداری آسان
-
توانایی تنظیمجریان آب
-
برای ماهیان بزرگ ایده آل است.
معایب:برخی مدل های آن گران است.
نگهداری: محیط فیلتر باید هردو-سههفته یکبار از مواد زائد داخلی با آب کهنه آکواریوم شسته شود.
اگر کربن فعالاستفاده می شود باید هر دو ماه یکبار تعویض شود.
فیلترهایآویزان: در فیلترهای آویزان خارج آکواریوم، آب توسط پمپ به داخل فیلتر هدایتمی شود، این وسیله عمومیت داشته و به طور گسترده قابل دسترسی است.
مزایا
-
باقدرت و موثر
-
توانایی تنظیم جریان آب
-
نگهداری بسیار آسان
-
ایدهآلبرای ماهیان بزرگ
معایب:
 -
فقط در آکواریوم هایی کهسرپوش دارند کاربری دارد.
نگهداری
محیط فیلتر باید هر دو-سه هفته یکبار ازمواد زائد با آب کهنه آکواریوم شسته شود، در بعضی مدل ها که از بسته های فیلتریقابل تعویض بهره می برند برای حفظ تعداد مناسبی از میکرو ارگانیزم های نیتریفیکانت،فقط یک بسته در هر دفعه باید تعویض شود.
فیلترهای چکه ای(خشک ومرطوب(:
در این فیلتر محیط فیلتری دائما در آب غوطه ور نیست بلکهبه خاطر آن اکسیژن رسانی به فیلتر بپولوژیکی بهتر شده است.
مزایا
-
کاراییزیاد دارد
-
عموماً کوچکتر از انواع دیگر فیلترها در حجم مشابه آکواریوماست.
معایب
-
برخی مدل های آن گران است.
نگهداری
اسفنج یا محیطفیلتری داخل فیلتر به طور منظم باید تمیز گردد. مواد زائد کف فیلتر هرچند وقت یکبارباید خارج شوند. کربن های فعال مورد استفاده باید هر دو ماه یکبار تعویضشوند.
به هر روی شناختن بهترین فیلترها و کارآمدترین آنها به شما یاری می رساندتا مناسب ترین نوع آن را در قیاس با بودجه ای که در اختیار دارید تهیه کنید یا آنگونه ای را فراهم آورید که مناسب آکواریوم شما است و بالطبع در آتیه هزینه هایکمتری برایتان تولید کند

/ 3 نظر / 26 بازدید
مهدی

موفق و پايدار باشيد

فدك

کمال تشکر را از شما دارم به خاطر درج مطالب کاربردی

ابراهیمی

سلام استاد دست شما درد نکنه مطالب رو دقیق مینویسید و مفید موفق باشید ابراهیمی