انواع گیاهان آکواریومی

سلام

پیشاپیش عید سعید فطر مبارک باد.

انواع گیاهان آکوآریومی:

 به طور کلِی گِیاهان آکوآریومی باید داراِی خصوصِیاتِی مانند کوچک بودن نسبِی ، رشد نسبِی ، زِیبایی و مقاومت در برابر تغِیِیرا ت داخل آکوآریوم باشند .هر گِیاهِی که واجد اِین خصوصیات باشد براِی مصرف در داخل آکوآریوم مناسب است .از آنجا که وارد کردن و حمل و نقل گِیاهان گاهِی توام با مشکلات است باید از انواع گِیاهان آبزِی موجود در آبگِیرها بخصوص مرداب بندر انزلِی و گِیاهانِی که احتمالا در آبگِیرهاِی جنوبِی کشور ِیافت می شود استفاده کرد .اکثرا به علت گرمتر بودن آب آکوآریوم ، در مقاِیسه با محِیط زِیست طبِیعِی ، اِین گِیاهان را ممکن است نتوان بخوبِی نگهدارِی کرد .اگر چه در حال حاضر انواع زِیادِی از گِیاهان براِی نگهدارِی در آکوآریوم ها شناخته شده اند ،اما 5 جنس از آنها از نظر مصرف بر انواع دِیگر برترِی ِیافته اند که این گِیاهان عبارتند از جنس های والِیزنر Vallisneria، ساژِیتار Sagittaria کابومبا ، آناکارِیس و میر ِیوفِیلوم که دو جنس اول آنها علف مانند و 3 جنس دِیگر داراِی ساقه هاِی رونده بوده و برگهاِیی به آنها متصل می باشند .

هر ِیک از اِین گِیاهان داراِی مصرفِی خاص بوده ، همه آنها به آسانِی به دست می آِیند و تکثِیرشان آسان است .بِیشتر گِیاهانِی را که در آکوآریوم فروشِیها می توان به دست آورد جزء اِین جنسها می باشند .با توجه به اهمی ت و فراوانِی آنها ابتدا به شرح انواع گِیاهان مربوط به اِین 5 جنس و سپس به ذکر برخِی دِیگر از گِیاهان آکوآریومی می پردازِیم .

 

گِیاهان آکوآریومی خانواده Hydrocaritaceae

 

علف نوارِی ِیا علف مار ماهِی ( والِیزنرِیا ):

 اسم علمی اِین گِیاه نوار مانند ومارپِیچ است که شاِید بهترِین نوع از گِیاهان تزیینِی داخل آکوآریوم می باشد .برگهاِی بلند و بارِیک و ابرِیشمی آن به رنگ سبز روشن است که به طور برافراشته و مواج با زِیبایی خاصِی در داخل آکوآریوم دِیده می شوند .رشد و مو آن در نور خوب و ملاِیم سرِیع بوده و توده اِی از گِیاه را که نور از آن به خوبِی عبور می کند، به وجود می آورد .تولِید اکسِیژن توسط اِین گِیاه زِیاد است و رِیشه هاِی آن در تمیز کردن رسوبات کف آکوآریوم اثر بسِیار دارند .

از اِین گِیاه به مقدار فراوان در مرداب بندر انزلِی ، سواحل درِیاِی خزر ، بلوچستان و اصفهان ِیافت می شود .تکثِیر آن از طرِیق رِیشه هاِی رونده تولِید می شوند و از ِیک جنس می باشند .اِین گِیاه داراِی گلهاِی ماده رِیز سفِید رنگ و فنجان مانندِی است که هرگل در انتهاِی ساقه بلند و مارپِیچِی قرار دارد .گلهاِی نر که ناِیاب ترند بر روِی پاِیه دِیگرِی قرار دارند .از لقاح گل ماده توسط گرده گلهاِی نر تخم به وجود می آِید که از طرِیق آن هم می توان گِیاه را تکثِیر نمود.

 

گِیاه هِیدرِیلا:

از گِیاهان آبزِی غوطه وار است که داراِی برگه هاِی چرخه اِی دندانه دار و ساقه بلند و نازک می باشد .از اِین گِیاه گونه   H.Verticillata  بوفور در مرداب بندر انزلِی و درِیاچه هامون ِیافت می شود.

 

هِیدروکارِیس:

گِیاهِی است پاِیا که داراِی برگهاِی کلِیوِی شکل و شناور می باشد.از اِین جنس می توان زِیر گونه  H.morsus ranae  را نام برد که در مرداب عِینک و آبهاِی شمال ِیافت می شود.

گِیاه تِیر کمان آبِی ِیا ساژِیتارِیا

تِیر کمان آبِی ِیا ساژِیتارِیا جزو تِیره بارهنگ آبِی  Alismaceae  است .برگهاِی کمان مانند آن عامل اصلِی اسم گذارِی این گیاه می باشد که از نام ِیکِی از خداِیان ِیونان گرفته شده است .اِین گِیاه جزو قدِیمی ترِین گِیاهان آکوآریومی محسوب می شود .اکثرا در باتلاقها و مردابها پِیدا می شود .حدود 6 گونه از اِین گِیاه ِیافت می شود که از آنها تِیر کمان آبِی ِیا  Sagittaria sagittifolia   در جزاِیر وسط مرداب بندر انزلِی و آبهاِی راکد وموقت کنار جاده رشت تا شهسوار ِیافت می شود.

 رِیشه هاِی ساژِیتارِیاها کلا بزرگ اند و باید در عمق 5 سانتِیمترِی کاشته شوند .وفق دادن گونه هاِی وحشِی به آب آکوآریوم ممکن است گاهِی تا ِیک سال به طول انجامد .از انواع دِیگر آن می توان ساژِیتارِیاِی بزرگ  Sagittaria gigantean  ، ساژِیتارِیاِی چِینِی  S.sinensis ، ساژِیتارِیاِی ناتانس  S.natans  و ساژِیتارِیاِی سوبولاتا S.subulata  را نام برد .

 

گِیاهان بادبزنِی ِیا آب پوش:

گونه معروف آن  Cabomba caroliniana  است و اگرچه گِیاه چندان مرغوبِی براِی نگهدارِی در آکوآریوم نِیست ، اما با وجود اِین به مقدار زِیاد در آکوآریومها نگهدارِی می شود .برگهاِی آن بسِیار ترد و شکننده است و اکثرا ماهی ها آنها را خرد کرده و برخِی دِیگر آنها را می خورند .بدون شک در شرایط خوب ، اِین گِیاه جزو زِیباترِین و درخشان ترِین گِیاهان آکوآریومی می باشد .برگهاِی بادبزن مانند آن که بر روِی ساقه رونده قرار دارند ، پناهگاه خوبِی براِی بچه ماهی ها می باشند ولِی از آنجا که تراکم برگهاِی آن زِیاد نِیست ، براِی تخم رِیزِی ماهی ها مناسب نمی باشد .در صورتِیکه نور کافِی به اِین گِیاه نتابد ، دراز و بارِیک و بدشکل می شود.

 

گِیاه آناکارِیس:

در گذشته آناکارِیس جزو گِیاهان سنتِی آکوآریوم محسوب می شد زِیرا نظر بر اِین بود که اِین گِیاه قدرت اکسِیژن زایی زِیادِی دارد .بدون شک آناکارِیس جزو سرِیع الرشد ترِین گِیاهان آکوآریومی می باشد ، و افزاِیش طول آن به میزان 5/2 سانتِیمتر در روز غِیر طبِیعِی نمی باشد .در هر حال سرعت رشد و قدرت اکسِیژن زایی آن ارتباطِی با ِیکدِیگر ندارند .مثل برخِی گِیاهان دِیگر ، در نور ضعِیف ساقه هاِی آن رشد بِیشترِی کرده و گِیاه بِی قواره ضعِیفِی به وجود می آِید .در استخرهاِی روباز ، به شرطِی که از تابش نور قوِی و زِیاد محفوظ باشد ، رشد و نمو آن سرِیع بوده و گِیاهِی با برگهاِی ضخِیم و سخت بوجود می آِید که اگر به داخل آکوآریوم منتقل شود برگهاِی آن به تدرِیج نازکتر و نرمتر خواهد شد .برخِی از ماهی ها علاقه خاصِی بخوردن برگهاِی اِین گِیاه دارند .از اِین گِیاه در اِیران وجود ندارد ولِی گِیاه هِیدرِیلا که قبلا شرح داده شد تا حدودِی مشابه آن است

 

 گِیاه می رِیوفِیلوم:

اِین گِیاه داراِی برگهاِی زِیبا ولطِیفِی است که جاِی مناسبِی براِی پناه گِیرِی نوزادان ماهی ها تخمگذار است.اِین گِیاه همچنِین براِی ماهی هایی که در بالاِی آب ِیا کف آکوآریوم تخمگذارِی می نماِیند، مناسب می باشد .گِیاهِی است غوطه ور که بطور کلِی در زِیر سطح آب زندگِی می کند .کاشتن و نگهدارِی آن در داخل آکوآریوم آسان است .از انواع آن در اِیران می توان میرِیوفِیلوم ورتِی سلاتوم M.verticillatum   و میرِیوفِیلوم اسپِی کاتوم M.spicatum  را نام برد که به میزان بسیار در مرداب بندر انزلِی و ساِیر آبگِیرهاِی شمالِی اِیران ، آبگِیرهاِی زنجان و به طور کلِی در بِیشتر آبگِیرها ِیافت می شوند .هرچه شدت نور بِیشتر باشد تراکم اِین گِیاه بِیشتر خواهد شد .از نوع ورتِی سِیلاتوم نژاد زِیبایی وجود دارد که رنگ آن مسِی است.

 

ساِیر گِیاهان آکوآریومی:

برخِی دِیگر از اِین گِیاهان آکوآریومی اکثرا مورد استفاده قرار می گِیرند که ارزش آنها از اِین گِیاهان ذکر شده قبلِی کمتر است .اِین گِیاهان عبارتند از :

 

گِیاه کرِیپتوکورِین:

گِیاهِی است کمیاب و غِیرمعمولِی که برگهاِی آن شباهت زِیادی به گِیاهان خاکِی دارد .در شرایط خوب اِین گِیاه تولِید گلِی می کند که به سطح آب فرستاده می شود .در نور نسبتا کم ، رشد آن بسِیار خوب بوده و تولِید برگهاِی نسبتا خشنِی می کند که براِی تخم رِیزِی مورد استفاده ماهی ها قرار می گِیرند .از اِین گِیاه در فلور اِیران نمونه اِی وجود ندارد .از نمونه هاِیی که در آکوآریومها به کار می رود می توان گونه کرِیپتوکورِین گرِی فِی تِی  C .griffithii   که داراِی برگهاِی پهن بِیضِی شکل و نوک تِیز به رنگ سبز ابرِیشمی تِیره در بالا و صورتِی در زِیر است ، و گونه کرِیپتوکورِین وِی لِی سِی آِی  .willisii C را نام برد که داراِی برگهاِی نازک و مواج است .

 تکثِیر اِین گِیاه از طرِیق ساقه هاِی رونده انجام می شود .رشد آن به طور کلِی کند است .بخصوص اگر در معرض تابش نور شدِید قرار گِیرد .رشد آن در شرایط تابش نور غِیر مستقِیم بهتر است .مرکز اصلِی گسترش آنها آسِیاِی حاره اِی است.

 

 گِیاه سراتوفِیلوم :

امروزه انواع اِین گِیاه جزو گِیاهان استاندارد آکوآریومها به حساب می آید .اسم معمولِی آن گِیاه شاخِی است .داراِی برگهاِی ترد و شکننده بوده و از گِیاهان غوطه ور فاقد رِیشه می باشد .در استخرها و آبگِیرهایی که روزانه حدود 3 ساعت نور مستقِیم به آنها می تابد داراِی رشد و نمو خوبِی می باشد .اِین گِیاه بقدرِی ترد است که گاهِی بِیرون آوردن آن از آب بدون خرده شدن امکان ندارد .علاوه بر اِینکه تولِید اکسِیژن آن زِیاد است ، شاخه هاِی متراکم آن پناهگاه خوبِی براِی بچه ماهی ها می باشد.

 از اِین گِیاه در اِیران گونه هاِی سراتوفِیلوم دمرسوم demersum Ceratophyllum و سراتوفِیلوم ساب مرسوم C.submersum در مرداب انزلِی و برخِی دِیگر از آبگِیرهاِی شمالِی و جنوبِی کشور به میزان وفور ِیافت می شود .

 

گِیاه هترانترا:

رنگ اِین گِیاه سبز روشن و نسبتا شفاف است .شکل آن تا حدودِی مانند گِیاه آناکارِیس است با اِین تفاوت که برگهاِی بلند آن ِیک در میان بر روِی ساقه قرار دارند .گِیاهِی است نرم و سست که در تابش نور بخوبِی رشد می کند.

 

گِیاهان شناور در آب:

برگهاِی اِین گِیاهان معمولا در روِی سطح آب طورِی قرار می گِیرند که از قسمت زِیرِین در تماس با آب شناور قرار می گِیرند .اکثرا آنها براِی تنظِیم میزان تابش نور به داخل آکوآریوم و نِیز اِیجاد محلِی براِی لانه سازِی برخِی از ماهی ها مانند گورامی ها مفِید می باشند .از انواع آنها می توان گونه هاِی زِیر را نام برد :

 

گِیاه رِیکسِیا Riccia:

اِین گِیاه که نمونه هایی از آن در مرداب بندر انزلِی و برخِی دِیگر از آبگِیرهاِی کشور ِیافت می شود ، ِیکِی از بهترِین گِیاهان آکوآریومی براِی تکثِیر انواع ماهی ها می باشد. تراکم توده هاِی کرِیستال مانند آن اکثرا به حدِی است که می تواند ، تخمهاِی ماهی ها تخمگذار در سطح را در خود نگهدارد .لاروها پس از خروج از تخم بخوبِی می توانند از آن بعنوان پناهگاه استفاده نماِیند .براِی اِیجاد ساِیه در قسمت بالاِی آکوآریوم گِیاه بسِیار مناسبِی است .هر گز نباِید ضخامت توده آن از 5/2 سانتِیمتر تجاوز نماِید در غِیر اِین صورت گِیاه پژمرده و باعث آلوده شدن آب می شود .دشمن اصلِی اِین گِیاه که قدرت تولِید اکسِیژن را دارد انواع آلگهاست که بِین شاخ و برگ آن رشد و نمو کرده و باعث خفه شدن گِیاه می گردند.

گِیاه سالوِی نِیا Salvinia:

اِین گِیاه جزو سرخس هاِی شناور بوده و فاقد رِیشه می باشد .برگهاِی زِیباِی آن ممکن است گاهِی تا 10 میلِیمتر قطر داشته باشد .سطح فوقانِی با برگهاِی زائده هاِی مومانند پوشِیده شده است که شاِید ماهِی علاقه اِی به آنها نداشته باشد .در هر صورت هِیچِیک از انواع ماهی ها زِینتِی اِین گِیاه را نمی خورند .در شرایط گرم و مرطوب رشد و نمو آنها زِیاد است .اِین گِیاه نمی تواند زمستانهاِی سرد و ِیخبندان را تحمل نماِید .از انواع آن می توان گِیاه سالوِینِیاناتانس S.natans را نام برد که به میزان وفور در سطح مرداب بندر انزلِی و برخِی دِیگر از آبگِیرهاِی کشور ِیافت می شود .یکِی دِیگر از انواع سالوِینِیا آرِی کولاتاS.auriculata  می باشد. بدون شک تعداد زِیادترِی از انواع گِیاهان آکوآریومی وجود دارند که چون نمونه هاِی آنها در اِیران ِیافت نمی شود از ذکر آنها صرفنظر می گردد .

اکثر انواع گِیاهان آبزِی در آبگِیرهاِی داخلِی کشور و گاهِی در برخِی از رودخانه ها دِیده می شوند .در صورتِیکه داراِی شرایط خاص گِیاهان آکوآریومی - که قبلا ذکر گردِید- باشند.می توانند مورد

استفاده در آکوآریوم قرار گِیرند .در هر صورت باید توجه داشت که وفق دادن آنها با شرایط آکوآریومها گاهِی ممکن است حتِی ِیکسال بطول انجامد .

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 13 نظر / 369 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید امیر حسین مولانا

سلام یونس جان [گل] بسیار جالب بود و خواندنی همچنین با تاخیر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عید بر شما هم مبارک باد [گل]

سحر

سلام یونس جان.خوبی که انشاالله..مرسی بازم از اطلاعات خوب...به روزم منم

سحر

سلام...چند وقته نیستین...به روزم

سحر

سلام...چند وقته نیستین...به روزم

ابوالفضل

با عرض سلام و احترام: خسته نباشید. همیشه با خواندن هنر نمایی قلم توانایت وسوسه می شوم تا عطف به اوامرتان با کمک شما دوباره به دنیای آرامبخش ماهیان آکواریومی برگردم. ولی گرفتاری های روزمره این توفیق را از من سلب نموده است. در کلاس درس قلم توانایتان بسیار آموخته ام. خدا خیرت دهد

friendship

جان من فدای ایران و ایرانیان عزیز، مسلمان،مسیحی‌،یهودی،بهائی،ملا،آخوند، بی‌ دین، همه و همه من قربان همه. بقول معروف این نیست بگذرد.

ماه بلورین

با سلام مقاله ای می نویسم در رابطه با گیاهان تالابی با اجازه ی از مطالب مفیدتون استفاده کردم