سیلور شارک:

سیلورشارک: 

سیلورشارک(Bala Shark) یک ماهی بزرگ ، شناگری سریع است این ماهی می تواندتقریباً تا35سانتیمتر رشد کند ولی در آکواریم هایی که جای کافی برای شنا کردنآنها ندارند اندازه ی آنها کوچکتر از این مقدار می شود. البتهتنها مشکلی که در مورد این ماهی وجود دارد در حمل و نقل آنهاست که ممکن استدچار استرس شوند و بعد از اینکه در تانک مورد نظر قرار داده شوند برای مدت چنددقیقه وارونه بمانند؛ مشکل خاصی نیست ولی باید در حمل و نقل ،آنها را بهآرامی جابجا کرد و نیز در هفته ی اولی که در تانک قرار داده می شوند موردمراقبت مخصوص گیرند تا دچار بیماری و یا استرس و در نهایت مرگ نشوند.رشد اینماهی نسبتاً مناسب است و ماهیانی هستند که هر نوع غذایی را می خورند و هرچیزی که به داخل دهانشان برود دیگر خارج نخواهد شد.آکواریوم حاوی این ماهی ،آکواریم حتماً باید دارای در پوش باشد زیرا ممکن است از آکواریم به بیرونبپرد.از اغلبغذاها از جمله کرم ها، دل گاو ، پلت ها تغدیه میکنند و نیز علاقه ی خاصی بهخوردن نخود فرنگی پخته که پوست آن نیز کنده شده است نشان می دهد و بهتر استهفته ای 3-2 بار به آنها داده شود. درجه حرارت 28-24 سانتیگراد , PH 6.5- 7.5 برای آنها مناسب است.در مورد تکثیر آنها در آکواریوم اطلاعاتی دردسترس نمی باشد.

o6aa7d.jpg

/ 2 نظر / 55 بازدید
علی

ممنون.وبزیبایی داری.حتمابه وبلاگ من سری بزن.بای