تغذیه ماهی های آکوآریومی(3)

سلام

 ادامه مطلب در مورد غذای ماهی: 

7- کرم قرمز :

 این کرم را که در کف استخرها و حوضچه هاِی قدِیمی و نِیز در درِیاچه ها و آبگِیرها پِیدا می شود اکثرا می شناسند .رنگ قرمز خونِی و طول آن حدود 12 میلِیمتر بوده و با حرکات منظم و به شکل 8 انگلِیسِی در آب شنا می کند .ماهی ها علاقه خاصِی بخوردن آن دارند ولِی گاهِی دِیده می شود که کرم بصورت هضم نشده توسط ماهِی دفع می گردد .اِین کرم که به آن کرم خونِی هم می گوِیند درگل و لاِی کف ، بخصوص روِی چوبهاِی پوسِیده کف آب نوعِی لانه براِی خود می سازد . 

8- کرمهای شیشه ای : 

در فصل زمستان در بسِیارِی از درِیاچه ها و استخرها می توان با ِیک تورِی دستِی مقدار زِیادِی کرمهاِی شفاف که به آنها کرم شِیشه اِی می گوِیند، صِید نمود .اِین جانوران در واقع کرم نبوده بلکه نوزاد انواع مگسها هستند که طول آنها ممکن است تا 12 میلِیمتر برسد .گاهِی می توان هفته ها را در آب سرد زنده نگهداشت .ماهی ها معمولا علاقه خاصِی بخوردن آنها دارند . 

9- نوزاد پشه :

 تخم رِیزِی عده زِیادِی از انواع پشه ها در آب و بخصوص در گودالهایی که پس از بارندگِی بوجود می آید انجام می گِیرد .در آبِی که داراِی گِیاهان پوسِیده و برگهاِی مرده زِیاد است تخم رِیزِی آنها بِیشتر است .در بِیشتر مناطق کشور بخصوص آبگِیرها مردابها و گودالهاِی آب در شمال کشور ، گاهِی می توان نوزاد سِیاه رنگ حشرات را که تا حدودِی کرم مانند بوده و داراِی سر بزرگ و دم اِیکس مانند است با تراکم بسِیار زِیاد مشاهده نمود .میانگِین طول نوزادها 6 تا 7 میلِیمتر است و معمولا در سطح آب شنا می کنند ولِی هنگام ترسِیدن بلافاصله به عمق آب فرو می روند .تراکم آنها گاهِی بحدِی است که باعث تِیره شدن سطح آب می گردند .می توان آنها را بمقدار زِیاد در ِیک سطل آب حمل و نقل نمود و براِی اِینکار احتِیاجِی به سرد کردن آب نِیست .بنابراِین جمع آورِی و مصرف آنها به عنوان غذا نه تنها مورد توجه ماهی هاست، بلکه با اِینکار می توان سالانه میلِیونها پشه خونخوار را نِیز از بِین برد . 

10- مگسها :

 انواع مگسها نیز لقمه مناسبی براِی ماهی ها بزرگتر می باشند و اکثر ماهی ها علاقه خاصِی بخوردن آنها نشان می دهند .براِی جمع آورِی آنها نباِید از مواد شِیمیایی مانند امشِی و غِیره استفاده کرد چون ممکن است باعث ناراحتِی ماهی ها شود .از مصرف پشه هاِی مرده و خشک شده باید خوددارِی کرد . 

11- میگوِی آب شیرِین :

 اشخاصِی که در درِیاِی مازندران شنا کرده اند بخوبِی اِین حِیوان را که به آن گاماروس و به زبان محلِی روش می گوِیند، می شناسند .در سواحل درِیاِی مازندران دو نوع از آن به حد و فور ِیافت می شود و معمولا هنگام خارج شدن افراد از درِیا ، اِین جانوران که در لبه آب و بِین ماسه ها زندگِی می کنند روِی پاِی آنها دِیده می شوند .علاوه بر درِیاِی خزر نمونه هایی از آن را در بِیشتر آبگِیرهاِی داخلِی می توان مشاهده نمود .طول آنها ممکن است تا 10 میلِیمتر یا بِیشتر هم برسد .اِین جانوران غذاِی بسِیار مناسبِی براِی ماهی ها بزرگتر به حساب می آِیند .براِی جمع آورِی آنها می توان مقدارِی از ماسه ها ِی محتوِی آنرا برداشته و با شستشو آنها را جدا نمود .معمولا بِین آنها اندازه هاِی مختلف ِیافت می شود ولِی حتِی کوچکترِین آنها براِی تغذِیه بچه ماهی ها بزرگ می باشد .بنابراِین باید فقط براِی تغذِیه ماهی ها بزرگتر مصرف گردد .حمل و نقل آنها به شهرها و نقاط دور از ساحل تا حدودِی مشکل ولِی غِیر ممکن نِیست .میگوِی آب شِیرِین از غذاهاِی زنده مناسبِی است که می تواند توسط آکوآریوم فروشِیها در اختِیار آکوآریوم دارها قرار گِیرد .مثل هر غذاِی دِیگر هرگز نباِید بِیش از حد از آنها به ماهی ها داده شود. 

12– انفوزوئرها یا مژه داران :

 بدون شک مژه داران براِی افراد عادِی شناخته شده نِیستند و اگر چه از گروه هاِی خاصِی از جانداران بسِیار رِیز تشکِیل می گردند ، اما با وجود اِین پرورش دهندگان ماهِی هر نوع جانور آبزِی تک ِیاخته رِیز را جزو آنها محسوب می نماِیند .اِین کار از نظر علمی چندان صحِیح نِیست و براِی مثال گروه بزرگ روتِیفرها که توا م با انفوزوئرها دِیده می شوند جزو آنها محسوب نمی شوندقد انفوزوئرها بسِیار رِیز و به اندازه ذرات گرد و خاک می باشد .بنابراِین براِی جمع آورِی آنها باید تورهایی که چشمه آنها بسِیار رِیز است به کار روند .براِی اِینکار از پارچه هایی مانند موسِیلن و مش  می توان استفاده نمود .تورهاِی مخصوص جمع آورِی فِیتوپلانکتن ها در صورت موجود بودن مناسب ترِین وسِیله براِی جمع آورِی آنهاست .حداکثر تراکم آنها در فصل بهار است ولِی در ساِیر فصول و حتِی زمستان هم ِیافت می شوند .برخِی از گونه هاِی آنها به صورت گروهِی زندگِی می کنند و معمولا با رنگ زنگ زدگِی در سطح آب دِیده می شوند .گاهِی انفوزوئرها ممکن است بطور کامل روِی بدن دافنِیها را بپوشانند و دافنِی را به صورت گوِیچه اِی در آورند، با شستشوِی اِین دافنِیها در داخل الک می توان بخوبِی آنها را جدا نمود . انفوزوئرها غذاِی بسِیار مناسبِی براِی نوزادها پس از جذب کِیسه زرده می باشند .نوزادها اکثرا در اِین مرحله از زندگِی توانایی خوردن دافنِی هاِی بسِیار رِیز را هم ندارند و انفوزوئرها به بهترِین وجهِ می توانند غذاِی اولِیه آنها را تشکِیل دهند. 

پرورش انفوزوئرها :

 گسترش و وفور انفوزوئرها بحدِی است که اسپور ( نوعِی تخم ) آنها در هوا و در هر جاِی کره زمین یافت می شود .اگر اِین اسپورها داخل آبِی که داراِی مواد غذایی پوسِیده است بِیفتند، به زودِی تبدِیل به انفوزوئر می گردند .با توجه به اِین موضوع می توان مقدارِی مواد غذایی پوسِیده در داخل ظرف آب رِیخته و آنرا در مجاورت هوا قرار داد و پس از چند روز اقدام به استحصال انفوزوئرها نمود .براِی اِین منظور می توان ِیک ِیا دو برگ کاهو را زِیر نور آفتاب ِیا روِی رادِیاتور شوفاژ خشک کرده و پس از خرد کردن آنرا روِی سطح ظرف آب مورد نظر پاشِید .می توان کاهو ، اسفناج و ساِیر برگها را بصورت خام نِیز بکار برد ولِی تا وقتِی که اِین برگها بخوبِی در داخل آب پوسِیده و تخمیر نشوند ، رشد و نمو انفوزوئرها شروع نخواهد شد .حلزونها با خوردن گِیاهان و دفع آنها بصورت نِیمه هضم شده ، رشد و نمو انفوزوئرها را تسرِیع می نماِیند .روش دِیگر تولِید انفوزوئرها رِیختن آب جوش روِی علف خشک و نگهدارِی آن براِی مدت چند روز می باشد .در اِین روش نِیز می توان به مقدار زِیاد از اِین غذاِی زنده براِی نوزاد ماهی ها تهِیه نمود .بدون شک درآکوآریومها آب و دِیواره هاِی داخلِی آن چندان تمیز نِیست مقدارِی انفوزوئر تولِید می شود ولِی میزان آن فقط براِی تعداد کمی لارو کافِی می باشد .اگر بخواهِیم تولِید انفوزوئرها را در داخل آکوآریوم تکثِیر ماهِی که قرار است بزودِی لارو در آن ظاهر شوند، افزاِیش دهِیم ، می توان ِیک ِیا دو تکه کاهوِی پوسِیده در داخل آن قرار داد .با اِین کار نه تنها آب آکوآریوم خراب نخواهد شد ، بلکه به اندازه کافِی غذاِی زنده رِیز براِی نوزادها تولِید و تامین خواهد شد .بدون شک اگر کاهوِی پوسِیده زِیادِی در آکوآریوم رِیخته شود ، باعث آلودگِی آب آن و در نتِیجه مرگ و می ر احتمالِی نوزادها خواهد شد .در آکوآریوم ِیا مخزن پرورش انفوزوئرها ، آب با افزاِیش رشد و نمو آنها رنگ کدر به خود می گِیرد که براِی زندگِی لاروها نامساعد خواهد بود .تهوِیه آب باعث روشنتر شدن رنگ و از بِین رفتن نسبِی کدر بودن آب می شود ولِی باز هم نباِید لارو ماهی ها در داخل آنها قرار گِیرد .براِی تغذِیه لاروها می توان روزِی چند بارِیک ِیا دو لِیوان آب محتوِی انفوزوئرها را ( بسته به میزان آنها ) به داخل آکوآریوم محتوِی آنها اضافه نمود .همچنِین می توان در مواقع تغذِیه ، مقدارِی از آنها را با تورِی مخصوص صِید کرده و به لاروها داد ولِی روش اول بهتر است .

/ 3 نظر / 36 بازدید
ابراهیم

سلام دوست خوبم.عالی بود مثل همیشه به روزم و منتظر.خوشحال می شم نظر قشنگتو بدونم $$$$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$$*_________اومدیا_________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, *.° ? ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O..

محمد

دوست عزیز من می خوام ماهی گوشتخوار بخرم من گرین ترور دارم و چند ماهی گیاهخوار من اطلاعاتی در مورد گوشتخواران ندارم اگر لطف کنی بگی من چه ماهیانی بخرم که با گرین تیلور بسازن و من بلک گوست نیز دارم و ایا اسکار با این ماهی کاری ندارد منتظر راهنمایی شما هستم پیامتان را به وبلاگم بفرستید