تغذیه ماهی های آکوآریومی(1)

سلام

از امروز شرح کامل در مورد غذای ماهی رو براتون می نویسم. 

تغذیه ماهی های آکوآریومی :

یکی از مهمترِین نکات در نگهدارِی ماهی های تزیینِی و تکثیر و پرورش آنها نحوه تغذیه و نوع غذاهایی است که به آنها داده می شود .در تغذِیه ماهی ها چند عامل باید مورد توجه قرار علاقه مندان گیرد که عبارتند از :

 الف : چند نوع غذا باید به ماهی ها داده شود ؟

ب : روزِی چند بار باید به ماهی ها غذا داد ؟

ج : در هر وعده باید چقدر غذا به ماهی ها داده شود ؟

د : آیا تغذِیه ماهی ها در فصول مختلف فرق می کند ؟

ه : در صورت رفتن به مسافرت یا دور بودن از منزل برای تغذیه ماهی ها چه باید کرد ؟ 

چون جواب سوالات زیاده و در یک پست جا نمیشه پس در چند پست آن را شرح می دهم. 

الف : چند نوع غذا باید به ماهی ها داده شود؟

 ماهی ها از نظر تغذِیه با ِیکدِیگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذاِیِی خاصِی تغذِیه می نمایند.ماهی ها یک گونه نیز در سنین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتِی داشته باشند.به طور کلی ماهی ها ممکن است گوشتخوار ، گِیاهخوار و ِیا همه چِیز خوار باشند .نکته مهم اِین است که اکثرا در شرایط آکوآریومی می توان تا حدودِی عادات غذایی بِیشتر ماهی ها را تغِیِیر داده و ِیا کنترل نمود .براِی مثال سِیکلِیدها با اِینکه عموما گوشتخوار هستند ، با وجود اِین بخوبِی می توان آنها را با غذاهاِی آماده تغذِیه نمود .اصولا ماهی ها حتِی در شرایط طبِیعِی وقتِی که غذاِی اصلِی آنها پِیدا نشود ، می توانند از انواع دِیگر غذاها بطور موقت استفاده نماِیند .بدون شک در صورتِیکه غذا با سِیستم گوارشِی آنها مغاِیر و زمان تغذِیه آنها از اِین غذا طولانِی باشد ، رشد و نمو آنها کامل نخواهد بود و اِین بخصوص در مورد ماهی ها آکوآریومی صدق می کند ، زِیرا ماهی ها به اجبار آنچه را به آنها داده می شود، می خورند .در نگهدارِی و پرورش ماهی ها باید تا حد امکان سعِی شود که بآنها غذایی داده شود که مشابه ِیا مترادف غذاِی آنها در محِیط طبِیعِی باشد .از آنجاکه آپارتمان نشِینِی و زندگِی ماشِینِی امروزِی تولِید ِیا جمع آورِی غذاهاِی زنده و مخصوص ماهی ها را مشکل و ِیا غِیر ممکن ساخته است ، کارخانه های تهِیه مواد غذایی ماهی های تزیینِی اقدام به ساختن انواع غذاهاِی آماده نموده  در برخِی موارد غذاِی خاصِی براِی هرگونه ماهِی ِیا گونه هاِی مشابه درست کرده اند .شکِی نِیست که اِین غذاها هرچند هم که کامل باشند جاِی غذاهاِی طبِیعِی را نمی گِیرند ، با وجود اِین ، خوب ِیا بد امروزه شاِید بِیش از 90 درصد غذاِی ماهی ها زِینتِی از اِین منبع تامین می گردد .غذاهاِی آماده معمولا منشا جانورِی و گِیاهِی داشته و اکثرا انواع وِیتامینها و املاح لازم نِیز بآنها اضافه می شود .بطور کلِی می توان انواع غذاهاِی ماهی ها را به دو دسته غذاهاِی آماده و غذاهاِی طبِیعِی تقسِیم نمود .همانطور که ذکر شد غذاهاِی آماده را معمولا با توجه به نِیاز غذایی گونه هاِی مختلف می سازند .بنابراِین در مصرف آنها براِی انواع مختلف ماهِی باید دقت بعمل آِید.از آنجا که اِین غذاها بهِیچ وجه نمی توانند جاِی غذاِی طبِیعِی را بگِیرند ، لذا حداقل باید سعِی شود که هر چند وعده ِیکبار به ماهی ها غذاِی مناسب دِیگرِی داده شود .همچنِین بهتر است همواره حداقل دو نوع غذاِی آماده ِیکِی بصورت ترکِیبِی و دِیگرِی انواعِی مانند کرم توبِی فکس خرِیدارِی شود یک در میان براِی تغذِیه ماهی ها مصرف گردند .نوع دِیگر غذاِی ماهی ها ، غذاهاِی طبِیعِی هستند که خود به غذاهاِی زنده و غذاهاِی گوشتِی تازه ، منجمد و ِیا پودر شده که از منبع جانورِی به طور مستقِیم تهِیه گردِیده اند، تقسِیم می گردد .

برخی از انواع غذاهای زنده بشرح زِیر می باشند : 

 1- دافنیِ یا خاکشی ( خاکشِیر ) :

2- سیکلوپس ها :

3- آرِتمیا یا میگوِی آب نیمه شور :

4- کرم خاکی :

5- کرم سفید :

6- کرم توبی فکس :

7- کرم قرمز :

8- کرمهای شِیشه ای :

9- نوزاد پشه :

10- مگسها :

11- میگوِی آب شیرِین:

12– انفوزوئرهاِیا مژه داران: 

 1- دافنی یا خاکشی ( خاکشیر ):

 دافنِی ها جزو سخت پوستان رِیز هستند که در بِیشتر آبگِیرهاِی آب شِیرِین ِیافت می شوند ، و چون شکل آنها تا حدودِی شبیه دانه هاِی خاکشِیر است به آن خاکشِی ِیا خاکشِیر هم می گوِیند .در فرهنگ غربِی به اِین حِیوان بزبان عامی کک آبِی می گوِیند زِیرا تا حدودِی شبیه به کک معمولِی است.دافنی ها جز بهترِین مواد غذایی زنده می باشند که در همه جا ِیافت می شوند .البته نباِید انتظار داشت که در هر برکه ِیا آبگِیر بتوان آنها را پِیدا کرد .معمولا در طبِیعت بِیشتر می توان توده هاِی ابر مانند آنها را در برکه هایی که کنار محل رِیزش آشغالهاِی شهرِی درست می شود ، و نِیز در آبگِیرهایی که آب آنها چندان تمیز نِیست، مشاهده نمود .رنگ دافنِی ها قرمز ، سبز ِیا خاکسترِی است ولِی نوع قرمز آن مرغوبتر است .گاهِی توده آنها بقدرِی بزرگ و متراکم است که از فاصله دور قابل تشخِیص می باشد .عمق توده ممکن است از 5 تا 50 سانتِیمتر تفاوت نماِید .توده دافنِی در اثر حرکاتِی که دارد از دور بصورت ابر متحرک دِیده می شود .از آنجا که دافنِی هاِی بزرگ نمی توانند مورد استفاده بچه ماهی ها قرار گِیرند ، لذا براِی تغذِیه آنها باید با الک دافنِی هاِی رِیز را جدا کرد .

جمع آورِی دافنی از محِیط طبیعی:

 پس از شناختن دافنِیها و محلهاِی زِیست آنها ، می توان با تورهای دستِی خاصِی که داراِی چشمه هاِی بسِیار رِیز است به صِید اقدام نمود .قطر توردستِی باید حدود 25 سانتِیمتر و عمق آن 35 سانتِیمتر باشد .تورِی باید بصورت استوانه اِی و گرد و بدون درز داخلِی دوخته شود .تورِی هاِی مخروطِی زِیاد مناسب نِیستند چون باعث مرگ و میر بِیشتر دافنِیها می شوند .از تنذِیب ( تنظِیف ) و ِیا ساِیر پارچه هاِی مشابه که داراِی چشمه هاِی تورِی بسِیار رِیزند می توان براِی اِینکار استفاده نمود .پس از پِیدا کردن دافنِی ها باید با حرکت دادن تور دستِی در داخل آب بصورت 8 انگلِیسِی آنها را صِید نمود .دافنِیهاِی جمع شده را باید در سطل آب رِیخت و به محل مورد نظر برد .اگر آب داخل سطل گرم است می توان مقدارِی ِیخ براِی خنک کردن آن بکار برد .دافنِیها احتِیاج به مصرف اکسِیژن زِیاد دارند و اگر اکسِیژن محلول در آب کم شود ، دافنی ها به سطح آب می آِیند .صِیادان حرفه اِی دافنِیها، معمولا صبح زود که دافنِی ها در سطح آب تجمع می نماِیند آنها را صِید می نماِیند .پس از شروع وزش باد و بالا آمدن آفتاب ، دافنِی ها معمولا به عمق آب می روند ولِی در مواقعِی که تراکم آنها زِیاد است در سطح آب می مانند .اگر ساِیه بانِی بر روِی آب درست شود ، می توان تراکم دافنِی ها را در زِیر آب مشاهده نمود.در مناطق معتدل حداکثر تراکم دافنِیها در ماه اردِیبهشت است .پس از آن با شروع فصل گرما بتدرِیج تراکم آنها کم شده و مجددا در اوایل پاییز افزاِیش می یابد .اگر سرما زِیاد نباشد ، در فصل زمستان نِیز می توان تراکم کمی از آنها را درآبها مشاهده نمود .بهترِین آب مناسب براِی رشد و نمو زِیاد آنها آبِی است که پ – هاش آن خنثِی و ِیا کمی قلِیایی باشد .

نگهدارِی دافنِیها به طور زنده :

اگر اکسِیژن کافِی در دسترس دافنِی ها باشد ، در شرایط مساعد می توان تابستانها تا 3 روز و در بهارِیا پاییز تا ِیک هفته آنها را در ِیک سطل آب به طور زنده نگهدارِی کرد .بنابراِین اگر در بهار و پاییز هفته اِی ِیکبار و در تابستان هفته اِی دو بار در مواقع لزوم اقدام به جمع آورِی آنها شود، کافِی می باشد .

مضرات دافنیها :

از آنجا که پوسته آنها نرم و غِیر قابل نفوذ می باشد داراِی اثر میلن بوده و اگر غذاِی اصلِی ماهی ها را تشکِیل دهند ، به اندازه کافِی چاق نخواهند شد .اِین غذا را می توان با مواد نشاسته دار مانند گندم وچاودار پخته به طور متناوب به ماهی ها داد تا عِیب ِیاد شده تا حدودِی برطرف گردد .گاهِی ماهی ها که علاقه زِیادِی بخوردن دافنِی دارند ممکن است در اثر پرخورِی از آن بمیرند .همواره با دافنِیها ممکن است نوزاد برخِی از انگلها ِیا ساِیر جانوران آبزِی بِیمارِی زا بداخل آکوآریوم انتقال داده شود که معمولا جداسازِی آنها بعلت رِیزِی و ِیا بِی رنگِی امکان پذِیر نِیست .گاهِی نِیز دافنِیها با آرواره هاِی خود به بدن و برانشِی بچه ماهی ها چسبِیده و اکثراً باعث مرگ و میر آنها می شوند .

تکثیر و تولید دافنی :

اگر چه احتمالا با اِیجاد شرایط مساعد مانند پ – هاش با کمی قلِیایی ، نور کافِی و کمی کود گوسفندِی می توان حتِی در لگن هاِی پلاستِیکِی رختشوِیِی اقدام به تولِید دافنِی نمود ، با وجود اِین میزان دافنِی تولِید شده در چنِین ظرفِی فقط می تواند احتِیاجات غذایی ِیک ِیا دو جفت ماهِی را در طول سال تامین نماِیند .بااِیجاد شرایط ِیاد شده می توان اقدام به تولِید دافنِی نمود .براِی این کار باید صِید دافنِی کم کم صورت گِیرد و به تدرِیج کود به اندازه کافِی به استخرها اضافه گردد .خاک خشک مخلوط به محلول پهن گوسفندِی و کمی آرد سوِیا بهترِین کود به حساب می آِید .قبلا بهتر است اِین مخلوط در مجاورت نور آفتاب بخوبِی خشک شود تا تخم و نوزاد جانوران مضرِی که احتمالا در داخل آن وجود دارد از بِین بروند .پس از پر کردن استخرها از آب و افزودن کود قرار دادن مقدارِی دافنِی مولد ، بعد از چند روز تولِید مثل و افزاِیش آنها شروع خواهد شد .در استخرهاِی پرورش دافنِی بهتر است در قسمتِی از آن ساِیه بانِی براِی جمع شدن دافنِی ها درست شود .کمی از آب استخر نِیز باید هفته اِی ِیکبار تعوِیض شود تا از غلِیظ شدن آن جلوگِیرِی شود.

2.سیکلوپس ها :

در داخل استخر دافنِی ها و اکثرا مخلوط به آنها سخت پوستان کوچک دِیگرِی بنام سِیکلوپس زندگِی می کنند که اندازه آنها از دافنِی ها کوچکتر و قد آنها کشِیده تر است .حرکت آنها با جهش هاِی متوالِی و در ِیک خط راست انجام می گِیرد .در فصل تخم رِیزِی اکثر ماده ها در طرفِین بدن و در مجاورت دم داراِی دو کِیسه بزرگ تخم می باشند .براِی تغذِیه بچه ماهی ها ، باید سِیکلوپسهاِی کوچکتر را با الک جدا کرد .غذاِی اصلِی آنها از فِیتوپلانکتنها تشکِیل می شود .سِیکلوپسها بر خلاف دافنِی ها فاقد آرواره مخصوص براِی حمله به بدن بچه ماهی ها می باشند .با وجود اِین گاهِی می توان سِیکلوپس ها را چسبِیده به بدن بچه ماهی ها مشاهده نمود .اکثرا در استخرهاِی کوچک پرورش دافنِی ، سِیکلوپس ها با رقابت غذایی ،کم کم باعث از بِین بردن تراکم دافنِی ها شده وخود جاِیگزِین آنها می گردند . 

/ 31 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی

دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم[قلب]

مرتضی

[گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

مرتضی

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

ناخدا

تموم خاطره هات مال من تموم شعرام مال تو خاطره اون روز بارونی روی تنها صندلی پارک اون نقاشی هنوز خیس از بارون عشق و محبت توست ......... ناخدا بروز شده یه سر بزن خوشحال می شم. نظر نظر یادت نره.

ناخدا

می دونی چیه دلم برات تنگ شده بود [نیشخند] مرسی که اومدی [ماچ]

رخساره

سلام خسته نباشید. مرسی واسه مطالبتون میشه یه جزه درمورد غذای زنده یا همون هیدروبیولوژی واسم میل کنید یکشنبه امتحان دارم استادمونم دیوونه اس هیچی تدریس نمی کنه تورو خدا

فاطمه رهبری

سلام.مطالب خوبه ولی خیلی بد ندارهشده که تصویر

فاطمه رهبری

سلام.مطالب خوبه ولی خیلی بد ندارهشده که تصویر

فاطمه رهبری

ببخشید.خیلی بد شده که تصویر نداره