نحوه کاشتن و قرار دادن گِیاهان در داخل آکوآریوم

سلام

ادامه پست قبلی

 

نحوه کاشتن و قرار دادن گِیاهان در داخل آکوآریوم :

 

مثل گِیاهان خاکِی ، گِیاهان رِیشه دار آبزِی باید در داخل موادِی که در کف آکوآریوم قرار می گِیرند کاشته شوند.بهترِین موادِی که می توان براِی کاشتن گِیاهان بکار برود مخلوطِی از ماسه شسته شده با سنگرِیزه ها می باشد .سنگرِیزه اگر با ماسه مخلوط شود تهوِیه کف آکوآریوم را تسهِیل می نماِید .اگر در آکوآریومی گِیاهان فقط در ماسه و مخصوصاً ماسه هاِی رِیز کاشته شوند، به علت فر و رفتن دانه هاِی رِیز ماسه در ِیکدِیگر فضاِی خالِی بِین آنها کم شده و تهوِیه در داخل آن بخوبِی انجام نمی گِیرد.در اِین آکوآریومها مواد غذایی اضافِی پس از رسوب در کف آکوآریوم فاسد شده و تولِید لاِیه اِی از لجن می کند که خود باعث مسدود شدن روِی ماسه ها و عدم تهوِیه آنها می شود .اگر اکسِیژن از طرِیق آب وارد رسوبات کف آکوآریوم نشود ، وجود مواد غذاِیِی اضافِی و تخمی آنها باعث تولِید برخِی از مواد سمی ازجمله هِیدروژن سولفوره شده که خود باعث نامساعد کردن شرایط داخلِی آکوآریوم می شود .

اگر چه خاک از نظر تولِیدِ و سطح نگهدارِی باکترِیها ارزش بِیشترِی از ماسه دارد، اما با وجود اِین به کار بردن آن در داخل آکوآریوم بهِ هیچوجه توصِیه نمی شود ، زِیرا هر قدر هم که در به کار بردن و کنترل آن سعی شود باز هم باعث گل آلود کردن آب خود می شود .با توجه به مراتب فوق فقط باید از خاک کف نهرها که بصورت گل تمیز در آمده است، استفاده کرد .خاک باغچه به هیچوجه مناسب مصرف در آکوآریوم نمی باشد .

 

عمق ماسه کف آکوآریوم:

عمق ماسه کف آکوآریوم بستگِی کامل به نوع گِیاهِی دارد که در آن کاشته می شود .در هر صورت عمق رسوبات کف باید به اندازه اِی باشد که بتوان بخوبِی گِیاهان رِیشه دار 5 تا 6 سانتِیمتر را در آن کاشت .از آنجا که معمولا انواع گِیاهان درشت و رِیز در داخل آکوآریوم کاشته می شوند لذا، بهتر است که ماسه کف آکوآریوم از قسمت عقب بطرف جلو داراِی شِیب باشد و گِیاهان بزرگتر در قسمت عقب و گِیاهان متوسط در قسمت میانِی و گِیاهان کوچکتر در قسمت جلویی آن کاشته شوند.در چنِین وضعِی ممکن است عمق ماسه در قسمت مجاور دِیواره عقبِی آکوآریوم حدود 5 تا 6 سانتِیمتر و در مجاورت دِیواره جلویی آن 2 تا 3 سانتِیمتر باشد .اِیجاد شِیب عقب به جلو در کف آکوآریوم داراِی دو مزِیت است : ِیکِی مواد غذاِیِی زائد به طور دائم از قسمت عقب آکوآریوم به طرف جلو آمده و تمیز کردن و برداشتن گِیاه ِیا ِیک لوله لاستِیکِی کاملا آسان خواهد شد .

به منظور تسهِیل بِیشتر در امر تمیز کردن کف آکوآریوم ، می توان شِیشه اِی به طول داخلِی آکوآریوم و عرض 2 تا 5/2 سانتِیمتر را در داخل آن و به فاصله 3 سانتِیمتر از دِیواره جلویی جاِگذارِی کرده و ماسه کف را طورِی رِیخت که شِیب کم قسمت جلویی به آن ختم شود .در چنِین وضعِی در قسمت جلوِی آکوآریوم شِیارِی به عرض 3 سانتِیمتر و به عمق 2 تا 5/2 سانتِیمتر و به طول داخلِی آکوآریوم براِی جمع شدن مواد زائد کف وجود خواهد داشت که تمیز کردن آن بسِیار آسان بوده و سِیفون کردن مواد زائد تغِیِیرِی در وضعِیت ماسه ها ایجاد نخواهد کرد .همین کار را می توان با به کار بردن سنگرِیزه هاِی کوچک و قرار دادن آنها بصورت کمانِی در قسمت جلویی آکوآریوم انجام داد ولِی جاگذارِی نوار شِیشه اِی بهتر می باشد.

نحوه حمل و نقل گِیاهان آکوآریومی:

حمل و نقل گِیاهان از کشورِی به کشور دِیگر معمولا با هواپِیما انجام می شود و گِیاهان در شرایط مرطوب از محلِی به محل دِیگر فرستاده می شوند .در آکوآریومهاِی خانگِی باید خرِیدن گِیاهان پس از آماده کردن آکوآریوم انجام شود .گِیاه خرِیدارِی شده را حتما باید در روزنامه ها و ِیا پارچه مرطوب به خانه برد .اگر گِیاهِی پنجاه درصد رطوبت خود را از دست بدهد ، در صورتِی که از بِین نرود ، مدتها طول خواهد کشِید تا به حالت طبِیعِی برگردد .اگر گِیاهان از آبگِیرهاِی داخلِی گرفته شده اند باید حمل آنها به محل مورد نظر به همان ترتِیب و در روزنامه و کاغذ مرطوب انجام گِیرد .در صورتِیکه فاصله حمل و نقل زِیاد است ، باید مرتبا روزنامه ِیا پارچه را مرطوب کرد تا از خشک شدن گِیاهان جلوگِیرِی شود .در صورت امکان می توان حمل و نقل را در داخل ِیک سطل آب انجام داد به شرطِی که تهوِیه آن به طور مرتب انجام گیرد تا از خفه شدن گِیاه جلوگِیرِی شود .

 

نحوه کاشتن گِیاهان در کف آکوآریوم :

پس از آماده شدن آکوآریوم باید ماسه ها به بهترِین وجهِ شسته شوند .ماسه شسته شده باید با شِیب مورد نظر در داخل آکوآریوم رِیخته شود .اگر قرار است سنگهاِی تزیینِی نِیز در داخل آکوآریوم قرار گِیرند باید آنها را پس از رِیختن ماسه ، در داخل آکوآریوم جاگذارِی کرد .هنگام آب بندِی آکوآریوم – بمنظور جلوگِیرِی از بهم خوردن شِیب ماسه ها و جابجا شدن آنها ، باید ِیک ورق کاغذ بزرگ روِی آنها قرار داده و به اندازه 12 تا 15 سانتِیمتر آب در داخل آن رِیخت .در اِین موقع می توان اقدام به کاشتن گِیاهان نمود .بهتر است ابتدا گِیاهان بزرگتر کاشته شوند .

کاشتن گِیاهان پر رِیشه سخت تر از ساِیر گِیاهان است ، اگر عمق آب کم باشد ، کاشتن اِین گِیاهان نِیز چندان مشکل نخواهد بود .گاهِی نگهدارِی گِیاهان، مخصوصاً نمونه هاِی بزرگتر در داخل ماسه ، حتِی با قرار دادن سنگرِیزه بر روِی آنها مشکل و عملا غِیر ممکن است .در اِینگونه موارد می توان با دو چوب نازک که بصورت ضربدر بر روِی رِیشه گِیاه و به داخل ماسه فرو برده می شود .گِیاه را نگهدارِی نمود ، بعد از آب بندِی آکوآریوم ، می توان ابتدا ِیکِی از چوبها و کمی بعد چوب دِیگر را نِیز از ماسه بِیرون آورد و هنگام فرو بردن چوبها در ماسه باید دقت شود که گِیاهان زخمی نشوند .

ِیک هفته پس از کاشتن گِیاهان در صورتِی که هِیچگونه مشکلِی وجود نداشته باشد ، می توان ماهی ها را در داخل آکوآریوم رِیخت .

آیا لازم است به گِیاهان داخل آکوآریوم کود داده شود ؟

 

بدون شک داشتن گِیاهان سرسبز و جالب در داخل آکوآریوم علاوه بر زِیبایی ، اثر مطلوبِی بر روِی ماهی ها نِیز دارد .از آنجا که معمولا به گِیاهان داخل گلدان و گِیاهان باغچه انواع کود شِیمیاِیِی و غِیره داده می شود ، اکثر آکوآریوم دارها فکر می کنند براِی رشد و نمو و شاداب کردن گِیاهان داخل آکوآریوم نِیز باید به آنها کود داده شود .کود دادن به گِیاهان آکوآریوم کارِی بسِیار خطرناک است و بطور کلِی در آکوآریومهایی که تعداد ماهِی و میزان گِیاه داخل آن متعادل می باشد هرگز احتِیاجِی به دادن کود نِیست ، زِیرا مواد دفعِی ماهی ها کلِیه احتِیاجات مورد نِیاز گِیاه را تامین می نماِیند .اگر در آکوآریومی که گِیاهان آن شاداب و سرحال هستند ، ماهی ها بِیرون آورده شوند ، به زودِی گِیاهان نِیز حالت پژمردگِی بخود خواهند گرفت .دلِیل اصلِی آن عدم تامین برخِی مواد غذایی لازم براِی آنهاست که در شرایط معمولِی توسط ماهی ها تولِید می شوند .اگر ماهی ها مجددا به آکوآریوم برگردانده شوند ، گِیاهان نِیز بزودِی بحالت اول خود برمی گردند .

اگر میزان تراکم ماهِی در مقاِیسه با تراکم گِیاه نامتعادل و در نتِیجه گِیاهان احتِیاج به کود داشته باشند، بهترِین کود محلول کود خشک شده گوسفند است که باید با ِیک قطره چکان بلند و ِیا با لوله به آرامی در داخل ماسه و در مجاورت رِیشه گِیاهان به میزانِی که باعث تخرِیب آب آکوآریوم نگردد، رِیخته شود .

اخِیرا کود شِیمیایِی مخصوص گِیاهان آکوآریومی به صورت کپسول ساخته شده است که مصرف آنها صد در صد مورد تایید نمی باشد .

کاشتن گِیاهان در داخل سِینِی هاِی پلاستِیکِی ِیا سفالِی و قرار داد ن آنها در کف آکوآریوم

اخِیرا سِینِی هاِی کوچک پلاستِیکِی ِیا سفالِی به ابعاد 7×12 و عمق 5 سانتِیمتر درست شده است که می توان خارج از آکوآریوم ابتدا گِیاهان را در داخل آنها کاشت و سپس بتعداد مورد نِیاز از آنها در داخل آکوآریوم قرار داد .کف آکوآریوم در اِین نوع کاشت گِیاهان می تواند کاملا لخت بوده و ِیا ماسه داشته باشد .در صورت داشتن ماسه ، سِینِی هاِی محتوِی گِیاهان را باید در داخل ماسه جاگذارِی نمود .اِین روش براِی تمیز کردن آکوآریوم و صِید ماهِی بسِیار خوب می باشد .در اِین روش می توان ابتدا سِینِی گِیاهان را از آب خارج کرده و سپس اقدام به صِید ماهِی نمود.

 

محل کاشتن گِیاه در آکوآریوم:

همان طور که قبلا ذکر شد در ِیک آکوآریوم که سطح آن به صورت مستطِیل است ، پس از رِیختن ماسه با شِیبِی از عقب به جلو باید گِیاهان بزرگتر در قسمت عقب و گِیاهان کوچکتر در قسمت جلوِی آکوآریوم کاشته شوند .در چنِین وضعِی گِیاهان بزرگتر جلوِی تابش نور به گِیاهان کوچکتر را نخواهند گرفت .

آنچه که مهم است اِینست که هنگام کاشتن گیاهان باید بفکر جاِی خوب و محل آشنا براِی ماهی ها بود .بهترِین روش بمنظور تامین فضاِی کافِی براِی حرکت ماهی ها اِینست که سعِی شود در قسمت جلوِی آکوآریوم چِیزِی کاشته نشود .ولِی بهتر است همواره قسمت جلوِی آکوآریوم به صورت نِیم داِیره و با توجه به وسعت آن تا حدوِدی خالِی بماند .شکل 63 آراِیش گِیاهِی را براِی آکوآریوم تولِید مثلِی ، آکوآریوم مخصوص ماهی هایی که در سطح آب شنا می کنند و نِیز آکوآریوم مخصوص ماهی ها ِی مخلوطِی نشان می دهد .

پ – هاش مناسب براِی رشد و نمو گِیاهان: به طور کلِی پ – هاش مناسب براِی رشد و نمو گِیاهان بِین 7 تا 5/7 می باشد .بعضِی گِیاهان در آبهاِی خنثِی ِیا آبهاِی کمی قلِیایی رشد و نمو بهترِی خواهند داشت .براِی بِیشتر ماهی ها نِیز همین حد پ – هاش مناسب می باشد .

 

ضد عفونِی کردن گِیاهان داخل آکوآریوم :

رشد و نمو بِیش از حد خزه ها و میکروبها ممکن است گاهِی شفافِیت آب آکوآریوم را از بِین برده و ظاهر آنها را ناخوشاِیند سازد .در اِینگونه موارد می توان از پر منگنات پتاسِیم براِی ضد عفونِی کردن آنها استفاده نمود .براِی اِین منظور باید ابتدا ماهی های داخل آکوآریوم را بِیرون آورد و به ازای هر لِیتر آب آکوآریوم 15 می لِیگرم پر منگنات پتاس که قبلا به صورت محلول در آمده است به آب اضافه کرد .بعد از دو ساعت باید آب محتوِی پر منگنات تخلِیه و به جاِی آن آب تمیز به آکوآریوم اضافه شود .هنگام تخلِیه اگر مقدارِی آب محتوِی پر منگنات در کف آکوآریوم باقِی ماند، اشکالِی نخواهد داشت .

 

گزِینش گیاهان :

همواره باِید از گِیاهان جوانتر و شادابتر براِی کاشتن در آکوآریوم استفاده نمود زِیرا گِیاهان جوانتر به مراتب بهتر اِز گِیاهان مسن می توانند خود را با شرایط جدِید آکوآریوم سازش دهند .

 

 

طاعات و عبادات قبول

 

/ 38 نظر / 54 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سحر

سلام دوست من...احوال شما...؟چند وقتی نبودم وگرنه سر می زدم حتما....به روزم منم[گل]

شراره

سیلام دوست جون چیطوری [گل] به وبت سر میزنم ولی تو کامنت دادن تنبل شدم [زبان][خجالت] خوف شیکار کنم واسه کامنت دادن وقت کم میارم [چشمک] چند روز پیش خونه عموم بودم واسه آکواریومش ماهی خریده بود اندازه کف دست چقدر خوشگل بودن ولی ترسناک [نیشخند] چون گوشت خوار بودن ، مطالبت مثله همیشه جالب و خوبن واسه آینده به دردم میخوره که شاید یه آکواریوم گرفتم [زبان]

افسانه

من هم یک زمانی آکوآریوم داشتم برایم جالب بود جالب

نسترن

سلام یونس جان خوبی؟ بازم مثل همیشه عالی؟ راستی یه ماهی هست بهش می گن عروس ماهی بعد باید تنها باشه اگه با ماهی دیگه ای مثل خودش باشه دعوا می کنن می خوام ببینم اسمش فایتر هست؟ راستی بیای تو وبلاگم متوجه میشی گلم که چرا دیر دیر میام. قربانت

ابوالفضل

با عرض سلام و احترام: اگر هزار بار هم بگویم باز هم می گویم که به مانند همیشه بهره بردم. نیت عرض ادب و بهرمندی از هنر نمایی قلم متعهدانه ی شما بزرگوار بود. در این واپسین ایام به جا مانده از ضیافت الهی طلب دعا از محضر شما بزرگوار دارم. خدا خیرت دهد. اجرکم عندالله

ابراهیم

سلام دوست خوبم [گل] عالی بود. راستی چه جور می شه ماهی قرمز عید رو توی تنگ کوچیکش برا مدت زیادی زنده نگه داشت؟چه نکاتی رو باید رعایت کرد؟ از اینجا بودن لذت بردم. زود میام... من آپم منتظر نظرات قشنگت هستم. برات ماشین گرفتم ...........|""""""""""""""" " """"""""|\|_ ...........|..........*____* ........|||"|""\___ ...........|________________ _ |||_|___|) ...........!(@)'(@)""""**!(@ )(@)***!(@)''

امیر

سلام وبلاگ جالبي داري خيلي مطالب خوبي بود اگر مايل به تبادل لينک بودي من دو تا وبلاگ دارم وبلاگ اولم را با نام زير لينک کن فول آلبوم http://www.amirpar.persianblog.ir/ وبلاگ دوممم را با نام زير لينک کن عکسهاي با حال http://lips-girls.persianblog.ir/ لينک کن بعد خبر بده تا لينکت کنم

سحر

به روزم دوست من و منتظر شما

[خواب]